Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EON

   

  EON (gr. <.aión> = czas trwania życia; wiek, epoka; wieczność; byt wieczny, boski) łc. aevum; ang. aeon; fr. eon; nm. Aon

  Grecki termin religijno-filozoficzny, ozna­czający np. u Homera czas życia.

  U Heraklita z Efezu: zasada życia i czas trwania świata.

  U Platona: byt wieczny —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPAGOGE

   

  EPAGOGE (gr. = indukcja; tak­że: podstępny chwyt, pułapka myślowa) nłc. inductio U Arystotelesa:

  niezawodne wnioskowanie induk­cyjne;

  poznanie intuicyjne, dojrzenie w kon­krecie czegoś ogólnego, odkrywanie „pier­wszych zasad";

  proces dochodzenia do „pierwszych zasad" poprzez —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTYMEMAT

   

  ENTYMEMAT <gr. <enthymema> = myśl, argument, rozumowanie) nłc. enthytnema; ang. enthymeme; fr. enthymeme; nm. Enthymem

  —> Sylogizm retoryczny, czyli skróco­ny, oparty na prawdopodobieństwie.

  log. —> Wnioskowanie sylogistyczne z opuszczoną przesłanką, której należy się domyślić. Opuszczoną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENWIRONMENTALIZM

   

  ENWIRONMENTALIZM <ang. emironment = otoczenie, środowisko) ang. environmentalism; nm. Environmentalismus

  1. Ogólna nazwa poglądów przypisują­cych środowisku, zwłaszcza geograficznemu, zasadniczy wpływ na kształtowanie się osobowości.

  Przedstawicielem skrajnego enwironmentalizmu jest J. Ortega y Gasset...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOBIOGENEZA

   

  EOBIOGENEZA <gr. eós = świt, brzask + bios = życie + genesis = pochodzenie) ang. eobiogenesis; fr. eobiogenese; nm. Eobiogenese filoz. przyr. Termin wprowadzony przez N. W. Piriego (1937) na określenie pocho­dzenia życia z materii nieożywionej, rów­noważny z terminami -> „abiogeneza" i—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOBIONT

   

  EOBIONT (gr. eós = świt, brzask -i- hios = życie) ang. eobiont; fr. eobiote; nm. Eobiont filoz. przyr. Termin N. W. Piriego (1937) na określenie hipotetycznego żywego or­ganizmu z pogranicza materii ożywionej i nieożywionej, który miałby powstać w wyniku syntezy tych dwóch rodzajów materii. Niejakim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTELECHIA

   

  ENTELECHIA (nłc. <entelechia> / <endelechia> = zasada (każdego) bytu, z gr. <entelecheia> = doskonałość, pełnia bytu, od entelós = całkowicie, zupełnie + echein = mieć, posiadać) ang. entelechy; fr. entelechie; nm. Entelechie

  1. metaf. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: akt lub forma jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTROPIA

   

  ENTROPIA (gr. entropia = wstyd; zwrot do wewnątrz) ang. entropy; fr. entropie; nm. Entropie

  Termin wprowadzony do słownictwa na­ukowego przez przez R. E. Clausiusa (1865).

  Nazwa funkcji matematycznej wyrażają­cej miarę nieuporządkowania lub nieokre­śloności danego układu; pojęcie występują­ce w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGRAM

   

  ENGRAM (gr. en- = w + gramma = zapis) ang. engram; fr. engramme; nm. Engramm

  psych. Pojęcie wprowadzone przez R. Semona (1904) dla wyjaśnienia mechani­zmu zapamiętywania. Engram oznacza ślady pozostawione w mózgu przez mi­nione doznania (bodźce zewnętrzne); śla­dy te stanowią fizjologiczną podstawę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obramienie

  Dekor. ujęcie otworu (zwł. okiennego),wnęki, plyciny, panneau, tablicy, epitafium, nagrobkaitp.

  O. może być wykonane w tym samym materialeco element dekor. lub odmiennym; składa się zazwyczajz gładkiej lub profilowanej listwy, czasem z uszakamiakcentującymi zwykle górne naroża, z pilastrów,kolumienek lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry