Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ESPRIT DE FINESSE

   

  ESPRIT DE FINESSE (fr. = bystrość i subtelność umysłu)

  U B. Pascala: związana z lotnością my­śli, intuicją zdolność postrzegania prawdy bezpośrednio i w sposób niesformalizowany, a nawet przedpojęciowy, prze­ciwstawiana umysłowości matematycznej (z;s-> esprit de geometrie). Bywa przyrówny­wana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPRIT DE GEOMETRIE

   

  ESPRIT DE GEOMETRIE (fr. = ścisłość, umysłowość matema­tyczna)

  U B. Pascala: ścisły, matematyczny spo­sób myślenia, przeciwstawiany swobod­nej intuicji (ws—> esprit de finesse). Chara­kteryzuje się on systematycznością, lo­gicznym i rygorystycznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOCHE

   

  EPOCHE (gr. = zatrzymanie, wstrzymanie; powstrzymanie się od sądu (Chryzyp))

  U starożytnych sceptyków: powstrzy­manie się od wypowiadania sądów, czyli odmowa stwierdzenia czegoś lub zaprze­czenia czemuś.

  W fenomenologii: wstrzymanie się od uznania (czyli —> „wzięcie w nawias" —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYCZNY

   

  ESTETYCZNY (gr. aisthetikós = wrażli­wy, podatny na wrażenia zmysłowe) ang. aesthetic; fr. esthetique; nm. asthetisch

  Związany z -^ pięknem (1), z —> przed­miotem (3) estetycznym, z —> przeżyciem estetycznym, z —> wartością (3) estetyczną.

  Związany z —> estetyką, z teorią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROS

   

  EROS (gr. - żądza, pożądanie zmy­słowe, miłość; imię bożka (demona) miło­ści) nłc. eros

  Według wątków mitologicznych Eros, syn Pemi i Porosa, nie jest bogiem, lecz je­dynie datmonem, tj. bytem pośrednim mię­dzy tym, co ludzkie a tym, co boskie; cier­pi z braku pełni bytu i żądny jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPICHEREMAT

   

  EPICHEREMAT (gr. = wnio­skowanie dialektyczne) ang. epicheirema; fr. epichereme; nm. Epichereim, Epichirem, Epicheren

  U Arystotelesa: sylogizm dialekty­czny — dotyczący tego, co prawdopodo­bne, co zazwyczaj przyjmowane za pra­wdę; przeciwstawia się on sylogizmowi apodyktycznemu (—> filozofematowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFENOMEN

   

  EPIFENOMEN (gr. epi = na + phainómenon = rzęch widoczna; epiphaino = zjawiam się, pokazuję się komuś, zwłaszcza we śnie) ang. epiphenomenon; fr. epiphenomene; nm. Epiphanomen, Begeleiterscheinung

  Termin utworzony przez Th. H. Huxleya.

  Towarzyszące jakiemuś procesowi pod­stawowemu zjawisko uboczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFENOMENALIZM

   

  EPIFENOMENALIZM ang. epiphenomenalism; fr. epiphenomenisme; nm. Epiphanomenalismus

  Pogląd, według którego świadomość jest —> epifenomenem procesów fizjologi­cznych, a w szczególności nerwowych (m. in. W. K. Clifford, Th. H. Huxley, S. H. Hodgson, Th.-A. Ribot), tzn.:

  a) zjawiska psychiczne są jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEME

   

  EPISTEME (gr. = wiedza; wie­dza naukowa, nauka (Arystoteles))

  U Platona i innych filozofów grec­kich: poznanie o charakterze naukowym, w przeciwstawieniu do —> dóksa (1).

  Nauka i filozofia ujęte łącznie w do­wolnym momencie ich historycznego roz­woju. W tym ogólnym znaczeniu termin episteme...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMOLOGIA

   

  EPISTEMOLOGIA (gr. episteme = wiedza + logos = słowo, nauka) ang. epistemology, epistemics; fr. epistemologie; nm. Erkenntnistheorie (1), Epistemologie, Wissenschaftslehre (2)

  Termin wprowadzony przez J. F. Ferriera (1854), który wyróżnił dwa działy filo­zofii: epistemologię i ontologię.

  1. syn.-^ Teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt

Do góry