Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FATUM

   

  FATUM (łc. <fatum> = przepowiednia, wola bogów; los, przeznaczenie) ang./afe, fatality; fr. fatalite, fatum; nm. Fatalitat, Fatum, Yerhangnis Anonimowa przemożna siła, ustalająca

  nieodwołalnie bieg zdarzeń, a w szczególno­ści koleje życia każdego człowieka. ->Los; —> przeznaczenie.

  Fatum stoickie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELICYTOLOGIA

   

  FELICYTOLOGIA (łc. felicitas = szczę­ście + gr. logos = słowo, nauka) fr. felicitologie; nm. Felizitologie

  Nazwa, którą zaproponował O. Neurath dla projektowanej przez siebie dyscy­pliny mającej rozpatrywać socjologiczne aspekty naturalnego u człowieka dążenia do szczęścia i określać pod...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMEN

   

  FENOMEN (gr. to <phainómenon> = to, co się ukazuje w doświadczeniu; spostrzeże­nie, dana zmysłowa) nłc. phaenomenon; ang. phenomenon, appearance (2); fr. phenomene; nm. Phanomenon, Phdnomen, Erschei-nung syn.^ Zjawisko (1,3, 5).

  U fenomenologów: to, co bezpośred­nio i naocznie dane.

  U...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENALIZM

   

  FENOMENALIZM (tłum. nm. <Phenomenalismus>) ang. phenomenalism; fr. phenomenalisme

  t. pozn. Stanowisko, według którego poznawać można jedynie —> zjawiska (1, 3), a nie tzw. -^ rzeczy same w sobie; nie przesądza ono jednak o istnieniu lub nie­istnieniu rzeczy samych w sobie, a niekie­dy nawet...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIZM

   

  FATALIZM (łc. fatalis = przeznaczony przez los, zrządzony; złowieszczy, zgub­ny) nłc. fatalismus; ang. fatalism; fr. fatalisme; ran. Fatalismus

  Termin stosowany od XVIII w. na okre­ślenie poglądów religijno-filozoficznych nawiązujących do pojęcia —> fatum, uży­wany niekiedy zamiennie — szczególnie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALSYFIKACJA

   

  FALSYFIKACJA (tłum. nłc. falsificatio = fałszowanie, podrabianie, oszustwo) ang. falsification; nm. Falsifikation

  metod. Postępowanie zmierzające do obalenia jakiegoś zdania, czyli próba wy­kazania jego fałszywości. Procedura taka obejmuje najczęściej trzy etapy:

  wyprowadzenie odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZ

   

  FAŁSZ (nm. falsch = fałszywy, podrobio­ny, z łc. falsus = mylny, kłamliwy, fałszy­wy, z gr. [s]phallo = zwieść, oszukać) gr. he apdte, to pseudos; łc. falsum; nłc. falsitas (2); ang. false, falsity; fr. le faux, faussete {2); nm. Falsch, Falscheit (2)

  Fałsz logiczny lub poznawczy: twier­dzenie o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKTYCZNOSC

   

  FAKTYCZNOSC (tłum. nm. <Faktizitat>, od faktisch = faktyczny, faktycznie — przy­miotnika i przysłówka dość częstych w ję­zyku potocznym od końca XIX w.) ang. facticity; h.facticite

  W języku francuskim słowo facticite (z nłc. factidus = sztuczny) w potocznym użyciu oznacza cechę szczególną tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKT

   

  FAKT (łc. factum = to, co zostało zrobio­ne, urzeczywistnione; czyn, dzieło) gr. tó hóti (Arystoteles); ang. fad; fr. le fait; nm. Faktum, Tatsache

  Wyraz wzięty z języka potocznego, w któ­rym oznacza coś jednostkowego i niepo­wtarzalnego, coś, co niechybnie zaszło lub właśnie zachodzi, oznacza jakieś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puf

  Tapicerski taboret, cylindryczny, czasem kwadratowy lub wielokątny, kryty całkowicie tkaniną lub skórą; pojawił się w Paryżu w poł. XIX w. pod wpływem mody orientalnej, (franc. pouf)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt

Do góry