Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFEMAT

   

  FILOZOFEMAT (gr. tó <philosóphema>) nłc, philosophema; ang. philosopheme, philo­sophema; fr. philosopheme; nm. Philosophem

  Przedmiot naukowych dociekań lub traktat filozoficzny (Arystoteles).

  U Arystotelesa: sylogizm apodykty­czny, tzn. dotyczący tego, co da się do­wieść w rozumowaniu naukowym;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA

   

  FILOZOFIA (gr. = umiłowa­nie mądrości) łc. philosophia; ang. philosophy; fr. philosophie; nm. Philosophie

  Grecka nazwa philosophia składa się z dwóch słów: phileo i sophia, co łącznie znaczy: „umiłowanie mądrości", a więc je­szcze nie samą —> mądrość (1), lecz nie­ustanne do niej dążenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /6 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJONALIZM (fikcjonizm)

   

  FIKCJONALIZM (fikcjonizm) (tłum. nm. <Fiktionalismus>, od łc. fictio = zmyśle­nie) ang. fictionism, fictionalism

  Pogląd, według którego -^ fikcje są uży­teczne zarówno w życiu, jak i w nauce, i upatrujący w ruch podstawową katego­rię filozoficzną. Fikcji jest wiele, przy czym wszystkie są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKSIZM

   

  FIKSIZM (łc. fixus = niezmiermy, stały) ang. fixism; fr. fixisme; nm. Konstanzannahme

  Przeciwstawna —> ewolucjonizmowi (2), a zwłaszcza ws-> transformizmowi (1) teo­ria, według której gatunki biologiczne zo­stały stworzone przez Boga w ich obecnej postaci i liczbie i jako takie są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOTYP

   

  FENOTYP (gr. phatno = dobyć na jaw, ukazać + typos = odbicie) ang. phenotype; ii. phenotype; nm. Phanotypus

  biol. Dostrzegalne właściwości strukturalno-funkcjonalne, wytworzone w tra­kcie indywidualnego —> rozwoju (3a) or­ganizmu pod wpływem jego -> genoty­pu i czynników środowiskowych (W. L. Johannsen...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIDEIZM

   

  FIDEIZM (łc. fides, -ei = wiara, wierzenie) ang. fideism, -faithphilosophy; ir. fideisme; nm. Fideismus, ~ Glaubensphilosophie

  Termin powstały we Francji i użyty po raz pierwszy (1838) na określenie poglą­dów L. E. M. Bautaina.

  1. Nazwa powstałego we Francji w XVII w. i żywotnego do 2. poł. XIX...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIDES QUAERENS INTELLECTUM

   

  FIDES QUAERENS INTELLECTUM (nłc. <fides quaerens intellectum> = wiara poszuku­jąca zrozumienia (Anzelm z Canterbury))

  Formuła wyrażająca przekonanie o możli­wości wyjaśnienia prawd wiary religijnej za pomocą metafizycznej spekulacji, przez ukazanie ich rozumowych podstaw. Wyra­żona w tej formule...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJA

   

  FIKCJA (nłc. <fictm = zmyślenie) ang. fiction; h. fiction; nm. Fiktion

  To, co jest tylko wytworzone przez umysł, a nie ma odpowiednika w pozapodmiotowej rzeczywistości (F. A. Lange, H. Vaihinger). w metodologii fikcjami nazywa się niekiedy wytwory —^ idealizacji (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENIZM

   

  FENOMENIZM (tłum. fr. <phenomenisme>) ang. phenomenalism; nm. Phenomenalismus Nazwa zbliżonego do —> fenomenalizmu (1) stanowiska Ch. Renouviera, we­dług którego rzeczywistość ma charakter zjawiskowy, tzn. istnieją jedynie przedsta­wienia, jakie mamy o rzeczach, nie zaś —> rzeczy same w sobie. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA

   

  FENOMENOLOGIA (gr. phainómenon = to, co się zjawia, ukazuje + logos = słowo, nauka) ang. phenomenology; fr. phenomenologie; nm. Phenomenologie

  1. Określenie znane już od poł. XVIII w., zastosowane przez J. H. Lamberta (1764) w odniesieniu do zasadniczych postaci poznania empirycznego. W podobnym choć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /4 611

  praca w formacie txt

Do góry