Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA LOGIKI

   

  FILOZOFIA LOGIKI ang. philosophy of logie

  Należące do podstaw logiki—obok —> metalogiki (2), rozumianej jako teoria syste­mów sformalizowanych odrębna od logiki

  formalnej — badanie problemów filozofi­cznych, jakie się pojawiają w trakcie roz­ważań logicznych. Są to m. in.: pytanie o źródło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MATEMATYKI

   

  FILOZOFIA MATEMATYKI ang. philo­sophy of mathematics; nm. Philosophie der Mathematik

  Rozważania dotyczące natury i sposobu istnienia przedmiotów matematycznych (zbiory, liczby itp.), będące uszczegóło­wieniem filozoficznej kwestii istnienia obiektów abstrakcyjnych; także dotyczące natury poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MORALNOŚCI

   

  FILOZOFIA MORALNOŚCI nłc. philosophia moralis; ang. morał philosophy; fr. phi­losophie morale; nm. Moralphilosophie, Moralwissenschaft

  Dociekania dotyczące podstaw zjawisk moralnych oraz metod ich badania; syn.^ etyka (1). Terminem o szerszym znacze­niu jest -^ „teoria moralności".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI

   

  FILOZOFIA NAUKI ang. philosophy of science, ~ scientific philosophy; fr. philosophie des Sciences; nm. Philosophie der Naturwis-senschaft, Wissenschaftsphilosophie

  Wyrażenie wprowadzone przez A. M. Amphre'a (1834).

  Rozważania dotyczące teoretycznych podstaw nauk empirycznych, tj. ich pod­stawowych pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LINGWISTYCZNA

   

  FILOZOFIA LINGWISTYCZNA ang. linguistic philosophy; nm. linguistische Philoso­phie

  Analizowanie znaczeń słów i zachodzą­cych między nimi relacji logicznych w językach naturalnych, podejmowane za­równo dla rozwiązywania tradycyjnych zagadnień filozoficznych (np. kwestia determinizmu, przyczynowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA KULTURY

   

  FILOZOFIA KULTURY ang. philosophy of human culture; fr. philosophie de la culture; nm. Kulturphilosophie, Philosophie der Kul­tur

  Dział filozofii człowieka (antropologii filozoficznej), zajmujący się w szczególno­ści jego twórczą działalnością, tj. prze­kształcaniem (zarówno wewnątrz pod­miotu, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EGZYSTENCJI

   

  FILOZOFIA EGZYSTENCJI fr. philoso­phie de l'existence; nm. Existenzphilosophie

  Dociekania filozoficzne skupiające się na wyjaśnianiu ludzkiej egzystencji, mające na celu, w odróżnieniu od —^ filozofii egzystencjalnej (1), bardziej samą eksplikację ani­żeli opis i konkretną analizę. Wywodząc się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA HISTORII

   

  FILOZOFIA HISTORII ang. philosophy of history; fr. philosophie de l'histoire; nm. Geschichtsphilosophie, Philosophie der Geschichte

  Określenie philosophie de l'histoire utwo­rzył Voltaire, a przejął i przeniósł na grunt niemiecki jako Geschichtsphilosophie J. G. Herder, upowszechnił zaś G. W. F...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA IMMANENTNA

   

  FILOZOFIA IMMANENTNA (tłum. ty­tułu dzieła W. Schuppego De immanente Philosophie) ang. immanence philosophy; nm. Immanenzphilosophie

  Kierunek w obrębie —»immanentyzmu (2), zwany też ^ solipsyzmem (2) epistemologicznym, według którego przed­miot poznania sprowadza się do elemen­tów treści świadomości i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA DRUGA

   

  FILOZOFIA DRUGA gr. he physike; fr. philosophie seconde

  Określenie dziedziny dociekań filozofi­cznych dotyczących przyrody; syn.—^ fizy­ka (1). Nazwa utworzona przez analogię do użytej przez Arystotelesa nazwy -^ „fi­lozofia pierwsza" {próte philosophia).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt

Do góry