Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRZYRODY

  FILOZOFIA PRZYRODY gr. physis (Arystoteles) (1); łc. philosophia naturalis (Sene­ka) (1); ang. natural philosophy (Th. Reid), philosophy of naturę; ix. philosophie de la natu­re; nm. Kosmologie (Ch, Wolff) (2), Naturphilosophie (2), Philosophie der Natur

  Dawniej: ogół nauk przyrodniczych, a w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA POJETYCZNA

   

  FILOZOFIA POJETYCZNA (tłum. gr. <philosophia poietikó, od poiein = robić coś. tworzyć) nłc. philosophia poietica; ang. poietic philosophy; fr. philosophie poietique; nm. poietische Philosophie

  Dział filozofii przyporządkowany wy­różnianej niekiedy przez komentatorów Arystotelesa „wytwórczej" sferze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA POPULARNA

   

  FILOZOFIA POPULARNA fr. philosophie populaire; nm. Popularphilosophie

  Nazwa nadawana swoistej odmianie ek­lektyzmu filozoficznego, jaki zaznaczył się w Niemczech w 2. poł. XVIII w., a wyrażał się w tendencji do wiązania filozofii z lite­raturą, w wysuwaniu łatwo dostępnych dla szerokiego ogółu haseł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA POZYTYWNA

   

  FILOZOFIA POZYTYWNA (tłum. fr. <philosophie positive>)

  Nazwa, jaką A. Comte nadał swemu wła­snemu systemowi (1830), zbudowanemu przy założeniu, że umysł ludzki nie jest zdolny do poznania istoty rzeczy ani też przyczyn ostatecznych. Wobec tego należy — według Comte'a — poprzestać na badaniu faktów i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRAKTYCZNA

   

  FILOZOFIA PRAKTYCZNA (tłum. gr. <philosophia praktikó, od prdtto = działam) nłc. philosophia practica; ang. practical philosophy; fr. philosophie pratique; nm. praktische Philosophie

  Dział filozofii przyporządkowany wy­różnionej przez Arystotelesa „praktycz­nej" dziedzinie ludzkiej aktywności — praksis...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRAWA

   

  FILOZOFIA PRAWA ang. philosophy of right, legał philosophy; fr. philosophie du droit; nm. Rechtsphilosophie

  Dociekania, których przedmiotem są istota, rodzaje, sposób istnienia i ostatecz­ne przyczyny prawa. Filozofia prawa zaj­muje się też takimi bardziej szczegółowymi zagadnieniami, jak geneza norm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA OTWARTA

   

  FILOZOFIA OTWARTA (tłum. fr. <philosophie ouverte>)

  Doktryna, według której żadne twier­dzenie filozoficzne, jako z natury aporetyczne, nie może mieć charakteru ostatecz­nego, gdyż podlega zasadzie powszechnej konieczności korektur (F. Gonseth, G. Bachelard). syn.-^ Idoneizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PROCESU

   

  FILOZOFIA PROCESU ang. process phi­losophy

   Nazwa nadawana systemowi metafizycznemu A. N. Whiteheada (od tytułu głó­wnego jego dzieła Process and Reality), któ­ry wbrew neopozytywizmowi traktował filozofię jako naukę podstawową, nie pod­legającą ograniczeniom tematycznym, po­szukującą holistycznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PIERWSZA

   

  FILOZOFIA PIERWSZA gr. próte philosophia; nłc. prima philosophia; ang .first philo­sophy; fr. philosophie premiere; nm. erste Philosophie

  Nazwa użyta przez Arystotelesa (podję­ta w filozofii scholastycznej oraz przez R. Descartes'a) na określenie:

  dziedziny dociekań filozoficznych dotyczących zasad...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LITERATURY

   

  FILOZOFIA LITERATURY ang. philo­sophy of literaturę; ix. philosophie de la litterature; nm. Philosophie der Literatur

  Zainicjowana przez R. Ingardena dyscy­plina filozoficzna, stanowiąca dopełnienie nauki o literaturze i określająca podstawy teorii literatury i metodologii badań lite­rackich. W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry