Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA WIECZYSTA

   

  FILOZOFIA WIECZYSTA nłc. philosophia perennis; ang. perennial philosophy; fr. philosophie perenne; nm. immerwdhrende Phi­losophie

  Nazwa łacińska pochodzi z tytułu De perenni philosophia (1540), dzieła napisanego przez A. Steuco (Eugubinusa), teologa, uczestnika obrad Soboru Trydenckiego i bibliotekarza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA SZTUKI

   

  FILOZOFIA SZTUKI fr. philosophie de l'art; nm. Kunstphilosophie

  Według B. Crocego: syn.—> estetyka.

  Według M. Dessoira: rozważania filo­zoficzne nad sztuką jako formą wytwór­czości.

  Współcześnie daje się zauważyć dążenie do oddzielenia klasycznej problematyki estetycznej od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA TEORETYCZNA

   

  FILOZOFIA TEORETYCZNA (tłum. gr. <philosophia theoretike>, od thedomai = oglą­dam) nłc. philosophia theoretica; ang. theoretical philosophy; jfr. philosophie theoretique; nm. theoretische Philosophie

  Dział filozofii przyporządkowany wy­różnionej przez Arystotelesa „teoretycz­nej" dziedzinie ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRZYRODY NIEOŻYWIO­NEJ

   

  FILOZOFIA PRZYRODY NIEOŻYWIO­NEJ nm. Philosophie der unbelebten Natur

  Dział —> filozofii przyrody (3) obejmują­cy studium bytów materialnych. Przed­miotem badań, dającym się określić za po­mocą —> abstrakcji (IBa) fizycznej, są takie ich właściwości, jak istnienie w przestrze­ni i czasie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA TOŻSAMOŚCI

   

  FILOZOFIA TOŻSAMOŚCI ang. identity-philosophy; fr. philosophie de l'identite; nm. Identitdtsphilosophie

  Pochodząca od samego F. W. J. Schellinga nazwa jego własnej doktryny filozofi­cznej, która opiera się na głoszonej przez niego pierwotnej tożsamości materii i du­cha, bytu realnego i idealnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRZYRODY OŻYWIONEJ

   

  FILOZOFIA PRZYRODY OŻYWIONEJ nm. Philosophie der belebten Natur

  Dział —> filozofii przyrody (3) obejmują­cy studium bytów obdarzonydi życiem organicznym. Należą do niego zagadnie­nia, które dawniej włączano do tzw. psychologii tomistycznej (filozoficznej); także — filozoficzna analiza podobieństw i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA TRANSCENDENTALNA

   

  FILOZOFIA TRANSCENDENTALNA

  ang. transcendental philosophy; fr. philoso­phie transcendentale; nm. Transzendental-philosophie

  Nazwa zaproponowana przez samego I. Kanta na określenie apriorycznej wie­dzy dotyczącej form czystego rozumu, które wyprzedzają i warunkują wszelkie doświadczenie.

  Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII

   

  FILOZOFIA RELIGII ang. philosophy of religion; fr. philosophie de la religion; nm. Religionsphilosophie

  Dociekania dotyczące istoty —> religii, jej rodzajów, ostatecznych uwarunkowań oraz pozycji i roli w ludzkim — indywi­dualnym i społecznym — sposobie byto­wania. Do zakresu zainteresowań filozofii religii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RZECZYWISTOŚCI

   

  FILOZOFIA RZECZYWISTOŚCI ang. philosophy of reality; fr. philosophie de la realite; nm. Wirklichkeitsphilosophie

  W szerszym znaczeniu: ogólne okre­ślenie typu filozofii, której epistemologiczną podstawą jest -> realizm (IB). W szcze­gólności określenie to można odnieść do tradycji filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA SPOŁECZNA

   

  FILOZOFIA SPOŁECZNA ang. social phi­losophy; nm. Gesellschaftsphilosophie, Sozial-philosophie

  Dział -^ antropologii (3) filozoficznej obej­mujący ogólne rozważania o aktywności człowieka w wymiarze zbiorowym. Przed­miotem zainteresowania filozofii społecz­nej jest grupa społeczna lub relacje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt

Do góry