Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJA ZDANIOWA

   

  FUNKCJA ZDANIOWA ang. propositional function, sententialfunction

  log. Przekształcenie w zdanie jakiegoś wyrażenia zawierającego zmierme wolne, za pomocą operacji podstawienia za te zmierme stałych lub ich związania kwan-tyfikatorami. Występujące tu zmienne mogą być nazwowe (jak np. w formule x = =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNEK

   

  GATUNEK (nm. Gattung = rodzaj) gr. eidos; łc. species; ang. species, sort; fr. espece; nm. Art, Spezies (3)

  metaf. Bardziej zdeterminowana niż korelatywny -^ rodzaj (1) idea ogólna, która ujmuje istotne cechy wyróżniające jakiegoś bytu i dotyczy rzeczy konkret­nych, podobnych do siebie na skutek ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKTOR

   

  FUNKTOR (ic. fungor, functus sum = spra­wuję, wykonuję) ang. functor; fr. foncteur, nm. Funktor 

  I. log. W węższym znaczeniu (za R. Carnapem i H. Reichenbachem): znak —> funkcji nazwowej, przedstawiony za pomocą symbolu/w jej zapisie y =f{x). Odpowia­da on w przybliżeniu funktorom nazwo-twórczym (zob...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /4 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM

   

  FUNKCJONALIZM ang. functionalism; ii. fonctionnalisme; nm. Funktionalismus

  i. Pogląd reprezentowany przez E. Cassirera, który przeciwstawiając się —> substancjalizmowi (1) metafizycznemu uwa­żał, że pojęcie -^ substancji (1) należy za­stąpić pojęciem funkcji.

  Związany ze stanowiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA

  FUNKCJA (łc. functio = czynność, spra­wowanie jakiegoś urzędu) ang. function; ir.fonction; nm. Funktion

  Termin wprowadzony do matematyki przez G. W. Leibniza, który określa nim przede wszystkim różne rodzaje prostych zależnie od ich położenia względem pun­ktu (odcięte, rzędne, styczne, sieczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /7 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMUŁA

   

  FORMUŁA (łc. <formula> = kształt; wzór; określenie; figura sylogizmu) ang. form, formuła; ir. formule; nm. die Formel

  log. Wyrażenie zawierające symbole zmienne (zmienne wolne lub zmienne związane). Zamiast terminu „formuła" używa się niekiedy terminów „funkcja" lub „funkcja wyrażeniowa", wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALIZACJA

   

  FORMALIZACJA ang. formalization; fr. formalisation; nm. Formalisierung

  1. metod. Sprowadzenie jakiegoś syste­mu twierdzeń, wyrażonych w języku na­turalnym, do jego struktur formalnych w ten sposób, że abstrahuje się od ich tre­ści. W praktyce oznacza to najczęściej uję­cie jakiejś dyscypliny lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMALIZM

   

  FORMALIZM (łc. formalis = dotyczący kształtu) nłc. formalismus; ang. formalism; ir.formalisme; nm. Formalismus

  I. Stanowisko reprezentowane w reli­gii, filozofii, nauce, sztuce, polegające na podkreślaniu znaczenia —> formy (4) na niekorzyść -> treści (3), zmierzające nie­kiedy do zaprzeczenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMIZM

   

  FORMIZM

  estet. Tak zwany ekspresjonizm pol­ski — awangardowy kierunek w teorii sztu­ki i w sztuce w latach 1917-1922, głoszący integrację kubizmu, futuryzmu, ekspresjo-nizmu z tradycjami polskiej sztuki naro­dowej i ludowej, a występujący przeciw impresjonizmowi i naturalizmowi. Teore­tykami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA

   

  FORMA (łc. = kształt, wygląd) gr. eidos (łc. species), morphe; ang. form, shape (1); ir. forme; nm. Form, Gestalt (1)

  I. metaf, t. pozn. W arystotelizmie i tomizmie: zasada samoorganizacji bytu {—> przyczyna /IB/ formalna).

  A) -^ Akt (1) —> materii (1) (forma materialis, forma non subsistens).

  Forma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt

Do góry