Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GNOZA

   

  GNOZA (gr. gnósis = wiedza; wyższe po­znanie) łc. gnosis; ang. gnosis; fr. gnose; nm. Gnosis

  Poznanie samo w sobie — czysto in­tuicyjne, iluminacyjne, ezoteryczne, opar­te nie na Objawieniu, lecz na zakładanej znajomości istoty człowieka, mające pro­wadzić do wiedzy absolutnej, która by ob­jęła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOMETRIA

   

  GEOMETRIA (gr. = mierze­nie ziemi) łc. geometria; ang. geometry; fr. geometrie; nm. Geometrie

  Dział -> matematyki, którego przedmio­tem badań są figury i stosunki przestrzenne. Rozróżnia się m. in.: geometrię euklidesową (Euklides) i geometrie nieeuklidesowe (N. I. Łobaczewski, J. Bolyai, G. F. B...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERACJONIZM (generacjanizm)

   

  GENERACJONIZM (generacjanizm) (łc. generatio = rodzenie) nm. Generationismus

  1. Przeciwstawny zarówno —> kreacjonizmowi (2), jak i teorii —> preegzystencji pogląd na pochodzenie duszy ludzkiej, we­dług którego powstaje ona wraz z ciałem w akcie poczęcia w ten sposób, że jest prze­kazywana potomstwu przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM

   

  GNOSTYCYZM (gr. gnostikós = poznaw­czy, dotyczący poznania — stąd nłc. ) ang. gnosticism; fr. gnosticisme; nm. Gnostizismus

  1. Doktryny różnych sekt chrześcijań­skich z II i III w., stanowiące próbę prze­kształcenia wierzeń religijnych w system filozoficzny. Charakteryzuje je: negacja rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALIZACJA

   

  GENERALIZACJA <łc. generalis = po­wszechny, ogólny) ang. generalization; fr. generalisation; nm. Generalisation, Generalisierung, Yerallgemeinerung

  metod, syn.—> Uogólnienie; polega ono np. na dokonaiuu wnioskowania indukcyj­nego. T. Czeżowski określa generalizację ja­ko operację przekształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERATIO

   

  GENERATIO <łc. = rodzenie, powstawanie) gr. genesis

  Termin scholastyczny (będący tłuma­czeniem Arystotelesowskiego genesis), któ­ry może oznaczać:

  pojawienie się jakiejś gatunkowo no­wej -> substancji (1). vs^ Corruptio;

  akt stwarzania zarówno w znaczeniu biologicznym, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA

   

  GENETYKA (gr. genetes = ten, który two­rzy, rodzic; ten, który został stworzony, syn) ang. genetics; fr. la genetique; nm. Genetik

  Nauka zajmująca się badaniem zjawisk -> dziedziczności (1) i —> zmienności organizmów roślinnych, zwierzęcych i czło­wieka (W. Bateson, 1905). Bada ona wła­ściwości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA

   

  GENEZA (gr. = narodzenie, po­chodzenie) łc. genesis; ang. genesis; fr. genese; nm. Genese

  Ogół warunków powstania i rozwoju danego zjawiska. Ukazanie genezy jakie­goś przedmiotu to wyjaśnienie sposobu, w jaki ów przedmiot stał się tym, czym jest w danej chwili, a więc rozpatrywanie na­stępstwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOTYP

   

  GENOTYP (gr. genos = ród + typos = od­cisk, odbicie) ang. genotype; fr. genotype; nm. Genotypus

  biol. Zespół wszystkich czjmników dzie­dzicznych, uwarunkowany składem geno­wym (W. L. Johannsen, 1909). Genotyp określa normy reakcji danego osobnika na określone warunki środowiska, bezpośred­nio determinuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splot tkacki

  Wiązanie tkackie, sposób przeplatanianici osnowy i wątku w celu otrzymania tkaniny.

  W zależności od zastosowanego s.t., rodzaju, grubościi koloru przędzy oraz sposobu wykończenia, tkaninauzyskuje charakterystyczną fakturę i wzór jedno- lubwielobarwny.

  Rozróżnia się trzy sploty zasadnicze:

  1) splot...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt

Do góry