Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRAMATYKA GENERATYWNO--TRANSFORMACYJNA

   

  GRAMATYKA GENERATYWNO--TRANSFORMACYJNA ang. generatwe transformational grammar; fr. grammaire ge­neratwe transformationnelle; nm. generatwe Transformations-Grammatik

  Określenie utworzone na gruncie -^ gra­matyki generatywnej, odnoszone do każ­dej gramatyki, która się posługuje metodą transformacji (w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA STRUKTUR FRAZO­WYCH (gramatyka frazowa)

   

  GRAMATYKA STRUKTUR FRAZO­WYCH (gramatyka frazowa) ang. phrase structuregrammar {PS grammar), constituent structure grammar {CS grammar), immediate constituent structure grammar {IC grammar); ix. grammaire a constituans immediats; nm. Phrasenstruktur-Grammatik, Konstituenten-struktur-Grammatik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA

   

  GRAMATYKA (gr. [sc. techne]> od gramma = napis, pismo, tekst; stąd łc. <grammatica>

  1. umiejętność językowa, znajomość języków,

  2. nauka o budowie języka) ang. grammar, fr. grammaire; nm. Grammatik

  Opis struktury danego języka (gramaty­ka szczegółowa) lub struktury mowy lu­dzkiej jako takiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA FORMALNA

   

  GRAMATYKA FORMALNA ang. for­mat grammar; fr. grammaireformelle; nm. for­mule Grammatik

  W lingwistyce matematycznej (tj. nauce zajmującej się stosowaniem metod mate­matycznych w językoznawstwie) — zbiór reguł formalnych, na podstawie których można rozstrzygać, czy brane pod uwagę wyrażenie należy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA FUNKTOROWA (grama­tyka kategorialna)

   

  GRAMATYKA FUNKTOROWA (grama­tyka kategorialna) ang. functorial grammar; fr. grammaire fonctorielle; nm. funktorielle Grammatik

  Wysunięta i zarysowana przez K. Ajdukiewicza (1935) koncepcja gramatyki jako opisu języka w kategoriach wyznaczarua poprawnych zdań, nawiązująca do pojęcia —> kategorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA GENERATYWNA

   

  GRAMATYKA GENERATYWNA ang. generative grammar; fr. grammaire generative; nm. generatwe Grammatik

  Sformalizowany opis danego języka — naturalnego lub sztucznego — wyznacza­jący zbiór wszystkich (poprawnie zbudo­wanych) zdań tego języka i strukturę każ­dego z tych zdań. Znaczy to, że nie tylko przypisuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRA

   

  GRA łc. ludus, iocus; ang. play, game; fr. jeu; nm. Spiel

  —> Zabawa ujęta w pewne reguły, okre­ślające najczęściej zasady współzawodnic­twa między jej uczestnikami. W miarę jak dążność do osiągnięcia pewnego stanu końcowego (np. zwycięstwa) przeważa nad zachowaniami o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRA JĘZYKOWA

   

  GRA JĘZYKOWA ang. language-game; fr. jeu de langage; nm. Sprachspiel

  U L. Wittgensteina: Sprachspiel — całość złożona z języka i czynności, w których on uczestniczy; cały proces używania słów, czyli ćwiczenie wszelkich możliwych układów słownych. Gier takich może być nieskończerue wiele i są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUALIZM

   

  GRADUALIZM <łc. gradus = stopień) nm. Gradualismus

  metaf. Stanowisko charakterystyczne dla schyłku starożytności i dla średniowiecza, zmierzające do przezwyciężenia duali­zmu Boga i świata, ducha i materii. Można wyróżnić trzy jego odmiany:

  gradualizm czysty w sformułowaniu Filona Z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODNOŚĆ (CZŁOWIEKA)

   

  GODNOŚĆ (CZŁOWIEKA) gr. aksiosis; łc. dignitas (hominis); ang. dignity; fr. dignite (humaine); nm. Menschenwurde, Wurde des Menschen

  1. metaf., et. Szczególna wartość, jaką posiada każdy człowiek jako istota ludz­ka, tzn. istota rozumna i wolna, czyli —> osoba (1, 2), i przez co zasługuje on na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 206

  praca w formacie txt

Do góry