Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HENOLOGIA

   

  HENOLOGIA (gr. td hen = jeden + logos = słowo, nauka) fr. henologie, enologie; nm. Henologie, Einheitslehre

  metaf. W odróżnieniu od —> ontologii: nazwa racjonalistycznego i monizującego stanowiska metafizycznego, według któ­rego ostateczną zasadą całej rzeczywisto­ści jest nie -^ byt, lecz —> jedno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABITUS

   

  HABITUS (łc. = właściwość, uspo­sobienie, pozytywna sprawność) gr. echein (1), didthesis (2), heksis (3, 4), ethos (4); także: łc. dispositio (3), consuetudo (4); fr. habitude; nm. Gewohnheit

  met. —> Posiadanie (czegoś) (1) jako jedna z dziewięciu wyróżnionych przez Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREDYTARIANIZM

   

  HEREDYTARIANIZM (łc. hereditarius = spadkowy, dziedziczny)

  Pogląd, według którego —> zachowa­nie jest w głównej mierze zdeterminowa­ne -^ dziedzicznością (1). vs—> Enwironmentalizm (2).

  Koncepcje filozoficzne formułowane na podstawie wymienionego wyżej (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECCEITAS

   

  HAECCEITAS (ecceitas) (nłc. od łc. haecce [res] = ta oto [rzecz] — scholastyczne tłum. Arystotelesowskiego tóde ti) ang. haecceity, thisness; fr. haecceite, ecceite; nm. Diesheit, Dieseinzigkeit

  metaf. U J. Dunsa Szkota: forma jedno­stkowa w odróżnieniu od —> quidditas i za­razem zasada ^ jednostkowienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA

   

  HERMENEUTYKA he hermeneutike [sc. techne] = sztuka tłumaczenia) ang. hermeneutics; ix. la hermeneutique; nm. Hermeneutik

  1. Dyscyplina pomocnicza nauk histo­rycznych (m. in. historii literatury, historii filozofii, religioznawstwa) ustalająca pra­widła interpretacji wszelkiego rodzaju te­kstów i symboli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /4 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA

   

  HARMONIA = zestrój, zjednoczenie, układ całości, proporcja; ustalony ład, porządek; zgodność dźwię­ków, akord, tonacja, muzyka) łc. harmo­nia, consonantia (2); ang. harmony; fr. harmo­nie; nm. Harmonie

  Termin prawdopodobnie pochodzenia pitagorejskiego, wskazujący na matematy­czne prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA PRZEDUSTAWNA

   

  HARMONIA PRZEDUSTAWNA (har­monia z góry ustanowiona) (tłum. nłc. (G. W. Leibniza)) ang. preestablished harmony; fr. harmonie preetaUie; nm. prastabilierte Harmonie

  metaf. Określenie wprowadzone przez Leibniza na oznaczenie przyjętego w jego doktrynie z góry ustanowionego przez Stwórcę świata porządku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA SFER (muzyka sfer)

   

  HARMONIA SFER (muzyka sfer) sphaira = piłka; kula, kula ziemska, kula ja­ko bryła geometryczna; kulista, sferyczna przestrzeń nieba okalająca Ziemię) ang. har­mony of the spheres; nm. Harmonie der Sphdren, Sphdrenharmonie

  W teorii pitagorejczyków, dotyczącej świata jako kosmosu, czyli ładu:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDONIZM

   

  HEDONIZM (gr. hedone = przyjemność, rozkosz) ang. hedonism; fr. hedonisme; nm. Hedonismus

  Ogólna nazwa doktryn, według któ­rych przyjemność (rozkosz) jest: a) najwyż­szym dobrem, właściwym celem życia i pra­wdziwym szczęściem (hedonizm etyczny — odmiana -^ eudajmonizmu); b) głównym motywem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA

   

  GRUPA (fr. <groupe>, z wł. gruppo = wę­zeł) ang. group; nm. Gruppe

  1. mat. Zbiór G dowolnych elementów a, b, c, ..., z jednym działaniem dwuargumentowym „o" (zwanym działaniem gru­powym), które można interpretować nie­kiedy jako mnożenie, niekiedy zaś jako dodawanie, pozwalającym każdej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 783

  praca w formacie txt

Do góry