Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIOZOFIA

   

  HISTORIOZOFIA (gr. historia = badanie, wiedza + sophia = mądrość; neologizm A. Cieszkowskiego {Prolegomena zur Historiosophie, Berlin 1838)) nm. Historiosophie

  Dziedzina ogólnych rozważań nad pod­stawowym kierunkiem rozwoju ludzkości, sensem ludzkich dziejów jako całości i ich prawidłowościami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA

   

  HIPOTEZA {gr. <hypóthesis> = założenie, przypuszczenie; przesłanka; punkt wyj­ścia w rozumowaniu) łc. hypothesis; ang. hypothesis; fr. hypothese; nm. Hypothese

  metod. Sąd niepewny, odznaczający się tylko prawdopodobieństwem.

  metod. Twierdzenie, które nie jest uza­sadnione w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTETYZM (antyindukcjonizm)

   

  HIPOTETYZM (antyindukcjonizm)

  metod. Kierunek w metodologii nauk, podkreślający rolę decyzji w przyjmowa­niu hipotez — w opozycji do —> indukcjonizmu postulującego, żeby przyjęcie hipo­tezy było jednoznacznie wyznaczone przez odpowiednie procedury indukcyjne opar­te na rachunku prawdopodobieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEURYSTYKA

   

  HEURYSTYKA <gr. heuriskein = znajdo­wać, odkrywać) ang. heuristic; fr. l'heuristique, Yeuristique; nm. Heuristik

  metod. Nauka o metodach dokony­wania odkryć i rozwiązywania zadań. Heurystyka była nazywana sztuką odkrywa­nia (ars inveniendi); zajmowali się nią m. in. R. Descartes, G. w. Leibniz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA

   

  HIERARCHIA (gr. hierarchia = urząd na­czelnego kapłana, od hierós = święty + arche = początek, stąd: porządek panujący wśród aniołów, duchowieństwa) łc. ordo; nłc. hierarchia; ang. hierarchy; fr. hierarchie; nm. Hierarchie, Rangordnung Termin wprowadzony do filozofii przez Pseudodionizego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTAZA

   

  HIPOSTAZA <gr. <hypóstasis> = podsta­wa, rzeczywistość, istota; łc. <substantia> (2) — transkrypcja słowa greckiego) nłc. hy­postasis (2); ang. hypostasis; fr. hypostase; nm. Hypostase

  1. U Plotyna: emanat, byt wyemanowany z Absolutu.

  U neoplatonizujących pisarzy chrześci­jańskich termin ten był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTAZOWANIE

   

  HIPOSTAZOWANIE

  metod. Traktowanie własności czegoś lub relacji tak, jak gdyby były konkretny­mi przedmiotami (realnymi substancja­mi), czego źródłem może być m. in. przy­pisywanie -^ nazwom (2) abstrakcyjnym (zwanym przez —> reizm /2/ pozornymi) charakteru nazw konkretnych.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROLOGICZNY

   

  HETEROLOGICZNY <gr. heteros = inny + logos = słowo, nauka) ang. heterological; fr. heterologique; nm. heterologisch

  log. Określenie odnoszące się do orzecz­ników, które same nie mają opisywanych przez siebie własności. Na przykład orze­cznik „zielony" jest heterologiczny, ponie­waż sam nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETERONOMIA

   

  HETERONOMIA <gr. heteros = inny + nomós = prawo) ang. heteronomy; fr. he'teronomie; nm. Heteronomie TO—> Autonomia.

  1. et. Podleganie normom otrzymanym z zewnątrz, np. porządkowi moralnemu nadanemu człowiekowi przez Byt abso­lutny, czyli przez Boga.

   

  U I. Kanta: stan woli nie będącej wła­snym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEUREZA

   

  HEUREZA (gr. <heuresis> = znalezienie, odkrycie czegoś)

  metod. Wynajdywanie sposobów pro­wadzących do rozwiązania postawionego problemu (do udowodnienia twierdzenia, rozwiązania równania, podania definicji itp.).

  pot. Metoda pedagogiczna wymaga­jąca od ucznia aktywnego udziału w pro­cesie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt

Do góry