Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOMOTEIZM

   

  HOMOTEIZM (łc. homo = człowiek + gr. theós = Bóg) ang. homotheism; nm. Homotheismus

  Termin utworzony przez E. Haeckla na określenie syn.—> antropomorfizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINIZM

   

  HOMINIZM (łc. homo, -inis = człowiek) ang. hominism; nm. Hominismus

  Termin zaproponowany przez W. Windelbanda na określenie pragmatycznego —> humanizmu (4) czy też psychologizmu. -^ Pragmatyzm (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO FABER

   

  HOMO FABER (nłc. <homo faber = człowiek-rzemieślnik, wytwórca)

  Określenie pochodzące prawdopo­dobnie od B. Franklina (a tool making animal — „zwierzę wytwarzające narzędzia"), podjęte m. in. przez H. Bergsona, uwydat­niające jako swoistą właściwość człowieka jego zdolność do wytwarzania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO SAPIENS

   

  HOMO SAPIENS (nłc. <homo sapiens> = człowiek rozumny)

  Wyrażenie, które pojawiło się w syste­matyce K. Linneusza (Systema naturae, 1758) na określenie gatunku ludzkiego jako naczelnego w królestwie zwierząt.

  1. Określenie człowieka jako istoty zdo­lnej do refleksyjnego myślenia (Linneusz wśród cech...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYZM

   

  HISTORYZM ang. historicism; fr. historisme; nm. Historismus

  Termin ukuty przez krytyków metody historycznej, stosowany przez nich w od­niesieniu do sceptycznych, relatywistycz­nych i deterministycznych tendencji w no­wożytnej historiografii, używany zazwy­czaj na określenie pozytywistycznego ba­dania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLIZM

   

  HOLIZM (gr. hólos = cały, całkowity) ang. holism; fr. holisme; nm. Holismus

  Nawiązująca do koncepcji —> emergentyzmu i Bergsonowskiego —> dynami­zmu (1) finalistyczna teoria rozwoju, tra­ktująca wszechświat jako całość, na którą składają się rozwijające się dynamicznie części; wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA

   

  HOMEOSTAZA (gr. hómoios = równy, jednakowy + stasis = ważenie; stateczność) ang. homeostasis, homoeostasis; fr. homeostasie, homeostase; Homóostase, Homóostasis, Homóostasie

  Stan równowagi jakiegokolwiek —> sy­stemu, utrzymywany na zasadzie ujemne­go -^ sprzężenia zwrotnego.

  biol. Zachowywanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCYZM

   

  HISTORYCYZM (tłum. nm. Historizismus) ang. historicism

  Neologizm utworzony przez F. W. Nietzchego na określenie pewnych skrajnych ujęć -> historyzmu, podjęty następrue przez ich krytyków.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNOSC

   

  HISTORYCZNOSC fr. historicite; nm. Historizitiit, Geschichtlichkeit

   

  I. W znaczeniu techniczno-historycznym:

  cecha tego, co zostało uznane za rze­czywiste, np. historyczność Ewangelii; fa-ktyczność jakiegoś stanu rzeczy stwier­dzona na podstawie źródeł historycznych (zdarzenie „historyczne" w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA

   

  HISTORIA (gr. <historia> = badarue przez dowiadywanie się u innych — tych, któ­rzy są świadkami; dowiadywanie się u tych, którzy wiedzą (Herodot); badania filozofi­czne (pitagorejczycy)) łc. historia; ang. history; fr. histoire; nm. Geschichte

  I. Gałąź wiedzy, której przedmiotem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt

Do góry