Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IDEA

   

  IDEA (gr. = kształt, wyobrażenie; (III) = obraz, odbicie, wyobraże­nie) łc. species, idea; ang. idea; fr. idee; nm. Idee, Vorstellung (IV)

  (I) Samodzielny byt duchowy (Platon) lub (II) bytujący w intelekcie końcowy wy­twór (medium quod) aktu poznania — w od­różnieniu od jego pośredniego wytworu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLE

   

  HYLE (gr. <hyle> = wiązka drzewa, las; materia)

  U Arystotelesa: —> materia (1).

  U E. Husserla: dane zmysłowe nie ob­jęte intencjonalną aktywnością umysłu, który nadaje im sens.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLEMORFIZM

   

  HYLEMORFIZM <gr. hyle = materia + morphe = kształt) ang. hylomorphism, hylemorphism; fr. hylemorphisme; nm. Hylomorphismus

  metaf. Pogląd, według którego istnieją samodzielnie jedynie konkretne rzeczy (tzw. -^ substancje /1 /), będące ontyczny­mi złożeniami dwóch składników: —^ ma­terii (la) pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLETYKA

   

  HYLETYKA <gr. hyle = materia) fr. les hyleticque; nm. Hyletik

  U E. Husserla: dziedzina doznań zmy­słowych (—> hyle Ul). „Hyletyczny" {hyletisch) w przeciwstawieniu do „noetycznego" (= spostrzeżonego — noetisch) i „noe-matycznego" (= przedstawionego lub po­myślanego — noematisch) oznacza to, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLOZOIZM

   

  HYLOZOIZM (gr. hyle = materia + dzoon = istota żywa) ang. hylozoism; fr. hylozoisme; nm. Hylozoismus

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Cudwortha {hylozoist — „hylozoista").

  filoz. przyr. Doktryna, według której wsze­lka materia jest w jakiejś mierze ożjrwiona. Odmianę hylozoizmu stanowił pogląd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMIZM

   

  HORMIZM (gr. horme = poruszenie, na­pór, impuls, dążenie) ang. hormic psychology; fr. theorie hormique; nm. hormische Psy­chologie

  psych. Wywodzący się od W. McDougalla pogląd, według którego wszelkie —> zachowania zwierząt, a także człowie­ka są aktualizacją wrodzonych —> instyn­któw (3) w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANITARYZM

   

  HUMANITARYZM (łc. humanitas = lu­dzkość, człowieczeństwo) ang. humanitarianisme; fr. humanitarisme

  Program moralny lub społeczny zakła­dający równość wszystkich ludzi wobec prawa i domagający się objęcia wszystkich jednakowymi obowiązkami moralnymi oraz dawania równych szans wszystkim, bez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM

   

  HUMANIZM (łc. humanus = ludzki) ang. humanism; fr. humanisme; nm. Humanismus

  Termin Humanismus utworzony został przez niemieckiego pedagoga F. J. Niethammera (1808) jako określenie teorii edukacyjnej, która usiłowała bronić w XIX w. tradycyjnej pozycji studiów klasycznych (tj. studiowania klasyków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /8 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLOGIA

   

  HOMOLOGIA (gr. = zgod­ność z naturą, harmonia) ang. homology; ix. homologie; nm. Homologie

  Termin występujący u stoików, ozna­czający zgodność rozumu z samym sobą i z naturą, a w ujęciu pitagorejskim — na­wet podobieństwo do bóstwa i zgodność z nim.

  Pewien typ -> podobieństwa (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMONIMY

   

  HOMONIMY (gr. ta (1) = [wyrazy] równobrzmiące) łc. homonyma (1); nłc. aequivoca; ang. homonyms; fr. homonymes; nm. Homonyme

  U Arystotelesa (Kateg., 1 a 1): w od­różnieniu od -> synonimów (1) i —> paronimów (1) — rzeczy różne o tej samej na­zwie, zastosowanej jednak do każdej z nich w innym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt

Do góry