Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ZAKRES HISTORII ŚREDNIOWIECZA POWSZECHNEGO

   

  Pojęcie historii powszechnej wyrosło w Europie z historii państw sukcesyjnych Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż więc każdy z tych krajów posiadał własną specyfikę, która wyróżniała go znacznie od sąsiednich, łączyła je wszystkie w jedną całość wspólna tradycja rzymska. Poza nią występowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - UPADEK MIAST

   

  Uprzywilejowanie latyfundłów, powodujące kurczenie się drobnej własności ziemskiej, było prawdziwą klęską dla miast. W ustroju Cesarstwa, wzorowanym na dawnym ustroju Rzymu, rola miast była olbrzymia. Wokół nich skupiały się okręgi wiejskie, którymi zarządzał funkcjonujący w mieście samorząd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - GRANICE

   

  Cesarstwo Rzymskie u schyłku IV w. n. e. obejmowało ziemie okalające Morze Śródziemne. Znalazło się ono wskutek tego całkowicie we władaniu Imperium (Marę Nostrum) i odgrywało rolę głównego szlaku komunikacyjnego, łączącego poszczególne prowincje tego państwa. Na kontynencie europejskim w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś w Polsce — rozwój folwarku (XVI w.)

   

  Charakterystyczną cechą przemian w rol­nictwie europejskim XVI i pierwszej połowy XVII w. był fakt, że te same w zasadzie czynniki sprawcze, a więc wzrost cen i uprzywilejo­wanie w istniejącej sytuacji rynkowej produk­cji wiejskiej, szczególnie zbożowej, przy zwiększonym. zapotrzebowaniu na żywność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś włoska i hiszpańska w XVI w.

   

  Znaczenie przechodzenia kapitałów miej­skich na wieś i skutki tegoż najwyraźniej może wystąpiły we Włoszech, szczególnie północ­nych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie mo­żna tego procesu utożsamiać z wypieraniem i zastępowaniem szlachty przez mieszczan, gdyż z kapitałami miejskimi częstokroć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś francuska w XVI w.

   

  Mniej zaawansowane przemiany spo-łeczno-gospodarcze dają się zaobserwować we Francji, szczególnie na wsi francuskiej. Fran­cja była krajem bardziej zróżnicowanym geo­graficznie i o różnolitej strukturze rolnej.

  W południowych regionach kraju panował sy­stem pól o nieregularnych kształtach, a w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżywienie w Europie w XVI w.

   

  Rozwój demograficzny ludności europej­skiej zależał przede wszystkim od stanu jej wyżywienia, warunków życia w postaci miesz­kania, ubrania, zabiegów higienicznych oraz wiedzy lekarskiej. W zasadzie wiek XVI i pier­wsza połowa XVII przyniosły w wymienio­nych dziedzinach pewną poprawę, szczególnie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm przewrotu cen w Europie w XVI w.

   

  Rewolucja cen, wpływając na kształtowanie się gospodarki i wynikające stąd przemiany społeczne, sama była skutkiem skomplikowa­nych i dotąd nie wyjaśnionych do końca czyn­ników. Należy tu pokrótce omówić genezę re­wolucji cen, pierwszego znanego zjawiska na tak wielką skalę zmian rynkowych w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót cen w Europie w XVI w.

   

  Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w gospodarce europejskiej XVI stule­cia była tzw. rewolucja cen. Polegała ona na tym, że we wszystkich krajach europejskich od mniej więcej początku XVI w. coraz gwałtow­niej .zaczęły rosnąć ceny. Wzrastały przede wszystkim ceny zbóż, których wartość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny w rzemiośle, górnictwie i transporcie

   

  Większość wymienionych urządzeń i tech­nik znana była już w późnym średniowieczu, a w omawianym okresie jedynie skomplikowa­na budowa maszyn stanowiła pewną nowość. Poważniejsze nowości techniczne pojawiły się jednak w innych dziedzinach produkcji.

  Oko­ło 1450 r. wynaleziono ruchomą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 193

  praca w formacie txt

Do góry