Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wojna polsko - szwedzka 1655 - 1660

   

  Po śmierci Batorego obóz Jana Zamoyskiego przeprowadził elekcję na tron polski Zygmunta III Wazy, aby oddalić ryzyko wyboru na tron polski Habsburgów. Zygmunt III wkrótce popadł w konflikt ze szlachtą polską kiedy na jaw wyszły jego plany abdykacji i oddania tronu Habsburgom w zamian za pomoc materialną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /9 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja w Polsce

   

  Już u początku pojawiania się nowinek reformacyjnych w Polsce próbowano osłabić jej zasięg. W 1520 roku ukazał się pierwszy edykt Zygmunta Starego zakazujący głoszenia nauki Marcina Lutra, i wyjazdu za granice na tereny objęte przez jego zwolenników. Kościół uzyskał prawo do cenzury prewencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /6 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVIII w.

   

  Sytuacją Rzeczypospolitej stała się poważna gdy w 1701 r. książę elektor Brandenburgii i książę pruski Fryderyk Hohenzollern koronował się na „króla w Prusach”, gdyż w tej części swojego państwa był niezależny od cesarza Rzeszy.

  Podstawę państwa pruskiego od połowy XVII w. stanowiła silna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój ruchu egzekucyjnego

   

  Głównym organizmem łączącym przedstawicieli ugrupowania szlacheckiego było nastawienie antymagnackie, którego konsekwencją stała się walka o zasadę równości stanu szlacheckiego. Część działaczy szlacheckich konsekwentnie broniła równości szlachty różnych wyznań oraz prowadziła walkę przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Polsce

   

  Ruch reformacyjny w Polsce, był przede wszystkim ruchem politycznym i ekonomicznym. Główną bazą społeczną polskiej reformacji była szlachta. Zanim poprzez masowe przystąpienie szlachty do reformacji, ruch ten stał się wielką mobilizującą siłą społeczno polityczna" oraz intelektualna, reformacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /9 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w 1. poł. XVI w.

   

  Ostatni wielcy mistrzowie odmawiali składania hołdu królom pol., co stało się powodem kolejnej wojny w latach 1519-21. Wielki mistrz Albrecht Hohenzol­lern (mając poparcie cesarza i Brandenbur­gii) wystąpił z żądaniem zwrotu wszystkich należących kiedyś do zakonu ziem pol. i przygotowywał się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVII w.

   

  W 1563 Zygmunt II August, uwi­kłany w północną wojnę siedmioletnią zgodził się (w za­mian za udzielenie pomocy przez księcia Prus), aby po wygaśnięciu linii Hohenzol­lernów pruskich tron w Prusach Książęcych objęli Hohen­zollernowie brandenburscy. Taką samą zgodę wyraził również w 1605 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w XVII w.

   

  Na narastanie antagonizmów między królem a narodem szlacheckim ogromny wpływ miała międzynarodowa polityka króla, której osią były stosunki ze Szwecją. Zygmunt III tron polski przejął niechętnie, bliższa mu była ojczysta Szwecja.

  Po śmierci ojca (rok 1592) formalnie przejął tam władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w XVIII w.

   

  Wettinowie mieli dziedzicznie objąć we władanie Inflanty bądź Kurlandię. Wzmocniłoby to ich pozycję w Rzeczypospolitej i Wettinowie mogliby sięgnąć nawet po koronę cesarską.

  Tym sposobem Polska została wplątana w drugą wojnę północną (lata 1700-1721). Rzeczpospolita stała się terenem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w XVI w.

   

  Wojny polsko-tureckie, wojny prowadzo­ne w XV-XVII w. przez Rzeczpospolitą z Turcją. Powodem konfliktów pol.-tur. były zatargi o Mołdawię (w której oba państwa starały się umocnić swe wpływy), najazdy podległych Polsce Kozaków zaporoskich na czarnomorskie wybrzeża Turcji oraz na­jazdy podległych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt

Do góry