Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wojny z Turcją w II połowie XVII wieku. Pokój w Karłowicach

   

  Jedną z konsekwencji włączenia się Polski do wojny trzydziestoletniej było napięcie w stosunkach z Turcją.

  Źródło złych stosunków z Turkami należy upatrywać w powtarzających się już wcześniej wypraw łupieskich kozaków na tereny tureckie, oraz stale powtarzających się magnackich wypraw na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona i Litwa w unii lubelskiej

   

  W wyniku unii powstał stosunkowo jednolity organizm państwowy, rozległością ustępujący tylko Rosji. Łącznie 800 tys. km.2, zaludnienie ok. 8 milionów mieszkańców (20% terenu zajęte przez Polaków stanowiących 40% ludności) W Rzeczypospolitej jak nazywano kraj po unii zamieszkiwało kilkadziesiąt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarmatyzm w Rzeczypospolitej w XVII w.

   

  W Rzeczypospolitej XVII wieku mamy do czynienia z daleko posuniętą integracją stanu szlacheckiego, stanowiącą przede wszystkim następstwo korzystania z tych samych przywilejów, udział w jednolitych formach życia politycznego, od sejmików poczynając a na wojskowych konfederacjach kończąc co rodziło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza wolna elekcja w Polsce

   

  Śmierć, bezpotomna Zygmunta Augusta w 1572 roku doprowadziła do istotnych zmian wewnętrznych w Polsce. Tron w Polsce był nominalnie elekcyjny od XIV wieku, formalnie jednak elekcje były tylko szansą do politycznych przetargów pomiędzy szlachtą a następcą tronu.

  Kwestia formy przyszłej wolnej elekcji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panowanie Jana Kazimierza

   

  Jan II Kazimierz, ur. 1609, zm. 1672, król Polski 1648-68, tytularny król Szwecji, z dynastii Wazów, syn Zygmunta III Wazy i Konstancji z Habsburgów. W okresie bez­królewia po śmierci Zygmunta Wazy po­parł kandydaturę przyrodniego brata, Wła­dysława IV. W 1632 wraz z nim wyruszył na pomoc polskiej załodze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna z Moskwą o Inflanty

   

  Po opuszczeniu kraju przez Henryka Walezego, zapanowało w Polsce drugie bezkrólewie. Na kolejnej wolnej elekcji znowu doszło do starcia dwóch głównych postaw politycznych prohabsburskiej i antyhabsburskiej. Gdy na elekcji w Warszawie magnateria obrała królem Maksymiliana II Habsburga i prymas oficjalnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia brzeska

   

  Kościół prawosławny w okresie reformacji przechodził kryzys wewnętrzny. jego rozwiązania dopatrywano się bądź w odwołaniu się do tradycji bądź w podejmowanych już wcześniej prób unii z katolicyzmem. Postulaty reformatorskie w jakiejś mierze były w prawosławiu zrealizowane, małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elekcja Zygmunta III Wazy i jego polityka do 1609 roku

   

  Po śmierci Stefana Batorego do walki o tron polski przystąpiło czterech kandydatów. Zwolennicy obozu Jana Zamoyskiego opowiadali się za kandydaturą Piasta, gdy jednak kanclerz nie wyraził zgody brakowało osoby mogącej zdobyć wystarczającą popularność. Pewną popularnością cieszyła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /6 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Bohdana Chmielnickiego

   

  Kozakami nazywano ludność naddnieprzańską. Skład społeczny kozaczyzny był dosyć różnorodny podobnie jak jej skład narodowościowy, byli wśród nich chłopi ruscy, ukraińscy, zbiegli chłopi białoruscy, polscy lub wołoscy, przybywali na te tereny mieszczanie a nawet szlachta.

  Kozacy nie uznawali nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /9 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Inflant. Polityka morska Zygmunta Augusta

   

  Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego w Prusach w 1525 roku, jego część inflancka pozostała jako oddzielne państwo zakonne na ziemiach Łotyszów i Estów. Narastające wpływy reformacji, spory pomiędzy władzami zakonnymi i arcybiskupem ryskim i nacisk ze strony państwa moskiewskiego powodowały stopniowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 987

  praca w formacie txt

Do góry