Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  MITRYDATESA WOJNA PIERWSZA 88-84 p.n.e.

  Mitrydates VI Wielki (Eupator) (ok. 132-63) został królem Pontu (kraina w środ­kowej Azji Mniejszej) w młodym wieku; gdy osiągnął pełnoletność, zaczął jednoczyć ludy z sąsiednich obszarów i budować włas­ne imperium, co nieuchronnie doprowadzi­ło do konfliktu z Rzymianami w Azji. W 88 Mitrydates...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSEŃSKA WOJNA PIERWSZA ek. 736--716 p.n.e.

  Między 1100 a 950 p.n.e. Doro-wie (Grecy z północy) najechali Peloponez, podbili wschodnią część półwyspu i osiedlili się w dolinie Lakonii, ustanawiając stolicę w Sparcie. Poprzedni mieszkańcy Lakonii zostali helotami (chłopami poddanymi). Skuszeni urodzajną ziemią na zachodzie, Spartanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MŁODOTURKÓW POWSTANIE 1908-1909

  Konstytucja ogłoszona w 1876 była kon­stytucją niemal absolutystyczną. Zniósł ją sułtan Abdulhamid II (1842-1918). Działa­nia sułtana zmusiły zwolenników konstytu­cji, w większości młodych, prozachodnich Turków (stąd nazwa młodoturcy), do szu­kania schronienia w Europie, gdzie zrzesze­ni w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESYŃSKIE POWSTANIE 1674-1679

  Częs-to dochodziło do zatargów między miesz­kańcami Mesyny (Sycylia) a administracją hiszpańską wyspy z uwagi na nieprzestrze­ganie przez władze przywilejów miasta. W 1674 walki i zamieszki między merli (arystokraci) a malvezzi (demokraci) do­prowadziły do wyparcia garnizonu hiszpań­skiego z miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNICHÓW WOJNA 1463.

  W XV w. więk­szość Japończyków wyznawała buddyzm, który podzielił się na kilka sekt rywalizują­cych między sobą o władzę, ziemie i wpły­wy. Od IX w. autorytetem cieszyła się sekta tendai z ośrodkiem w klasztorach położo­nych na dużym wzgórzu Hieizan na pół­nocny wschód od stolicy Japonii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIAST NIEMIECKICH WOJNA 1386-1389.

  W drugiej połowie XIV w. w Niemczech panował chaos. Władza centralna cesarzy znacznie osłabła. Wzrosło znaczenie książąt, margrabiów i hrabiów. Stali oni na czele właściwie oddzielnych państewek, utrzymu­jąc prywatne wojska i tajne sądy („veme" wzorowane na Westfalii). Wacław (1361--1419), król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODOKÓW WOJNA 1872-1873

  W 1870 grupa Indian Modoków prowadzona przez wodza Kintpuasza, znanego białym jako Kapitan Jack (l837?-1873), opuściła rezer­wat indiański Klamath w południowym Ore-gonie, by odzyskać ziemie Modoków w pobli­żu rzeki Lost w północnej Kalifornii. Próby nakłonienia Indian do powrotu do rezerwatu zawiodły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIGUELISTÓW WOJNY 1828-1834

  Portugalscy zwolennicy mo­narchii absolutnej, którym przewodził Dom Miguel (1802-1866), sprzeciwiali się zwoła­niu dwuizbowego parlamentu. Dom Miguel zaakceptował jednak Kartę Konstytucyjną ogłoszoną przez brata, cesarza Brazylii Piot­ra I (1798-1834) (patrz portugalska woj­na domowa 1826-1827) i został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW l SIKHÓW WOJNA 1675-1708

  Sikhowie byli wyznawcami religii łączącej elementy islamu i hinduizmu. Doceniani przez liberalnego cesarza (muzułmanina) Akbara (1542-1605) z dynastii Mogołów sikhowie byli nielubiani przez ortodoksów, zwłaszcza za popieranie liberalnych kan­dydatów w sporach Mogołów o sukcesję. W 1606 z rozkazu cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W MINISINK 1779

  W czasie AMERYKAŃSKIEJ REWOLU­CJI wszystkie plemiona irokeskie, z wyjąt­kiem plemienia Oneida, stanęły po stronie brytyjskiej i terroryzowały osadników ame­rykańskich na kresach zachodnich. Wielo­ma irokeskimi najazdami dowodził Joseph Brant (1742-1807), przebiegły i bardzo zdolny wódz plemienia Mohikanów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt

Do góry