Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  OKTAWIANA WOJNA Z ANTONIUSZEM 33--30 p.n.e.

  Między dwoma potężnymi człon­kami II triumwiratu rzymskiego - Oktawia­nem (63 p.n.e.-14 n.e.), później cesarzem Augustem a Antoniuszem (83P-30 p.n.e.) doszło do rywalizacji o władzę. Gdy Ok­tawian odmówił Antoniuszowi pomocy w działaniach przeciw Fartom (patrz rzy­mian wojna z paktami 55-36 p.n.e.)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORWEGIA, INWAZJA NIEMIEC HITLEROW­SKICH NA NORWEGIĘ 1940

  Na początku ŚWIATOWEJ WOJNY II Norwegia ogłosi­ła neutralność. Niemcy nie respektując tego oświadczenia, 9 kwietnia 1940 wprowadzili okręty wojenne do wszystkich większych portów norweskich, a Luftwaffe zbombardo­wała norweskie lotniska i radiostacje, statki wysadziły na wybrzeża desanty, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTAWIANA WOJNA Z POMPEJ USZEM 40-36 p.n.e.

  Pompejusz Sekstus, zwany Młodszym (75-35), najmłodszy syn Pompe-jusza Wielkiego (106-48), po klęsce i śmierci ojca w RZYMSKIEJ WOJNIE DOMOWEJ WIELKIEJ uciekł do Egiptu, a potem do Hiszpanii i prowadził tam dalej walkę z Ju­liuszem Cezarem (100-44). Po śmierci Ceza­ra został w 43 dowódcą floty rzymskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORWESKI NAJAZD NA SZKOCJĘ 1263

  Kró­lowie szkoccy planowali odebranie Norwe­gom Hebrydów, udało się to dopiero Aleksan­drowi III (1241-1286). Latem 1263 król Norwegii Haakon IV (1204-1263) wysiał do Largs (Szkocja) wielką flotę złożoną ze stu okrętów. Aleksander sprytnie przeciągnął negocjacje aż do jesieni, kiedy to zwykłe o tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONIN WOJNA 1467-1477.

  W Japonii w ok-tesie śiedmomecza do ogromne) potęgi dosz­ły wielkie rody (klany), władające ogrom­nymi posiadłościami ziemskimi uprawianymi przez chłopów pańszczyźnianych. Yoshimasa (1435-1490), szogun Ashikaga, postanowił w 1464 wycofać się z czynnego życia; będąc bezdzietnym, ogłosił swym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOGRODU PODBÓJ PRZEZ MOSKWĘ 1471-1479.

  Wielki książę Iwan III kontynu­ował dzieło ojca, Wasyla II (1415-1462) -powiększał i wzmacniał Księstwo Moskiew­skie (patrz rosyjska wojna domowa 1425-1453). Odwiecznym rywalem Księstwa Moskiewskiego był położony na północnym wschodzie Nowogród - ogromny ośrodek handlowy z wielkimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIUMOWA WOJNA PIERWSZA 1839--1842

  Chiny bezskutecznie usiłowały ogra­niczyć obecność cudzoziemców i ich działal­ność handlową na swoim terytorium; między innymi wprowadziły zakaz importu opium. Angielscy kupcy zlekceważyli zakazy chiń­skie i nadal sprowadzali zabroniony nar­kotyk. 30 marca 1839 komisarz cesarski wydał rozkaz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMAŃSKO-BIZANTYJSKA WOJNA PIER­WSZA 1081-1085

  W 1059 papież nadał jako lenno papieskie normańskiemu awan­turnikowi, Robertowi Guiscardowi (1015--1085) Apulię, Kalabrię i Sycylię, ale część tych obszarów trzeba było najpierw zdobyć. Pomiędzy 1061 a 1091 Guiscard z pomocą brata, Rogera I (1031P-1085), wydarł mu­zułmanom Sycylię, czym naraził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1979.

  Od 1937 życie polityczne i gos­podarcze Nikaragui opanował Somoza i jego rodzina. Klan Somozów zbił olbrzymi ma­jątek - byli właścicielami licznych przed­siębiorstw i gospodarstw rolnych. W opozy­cji do nikaraguańskiego prezydenta, Anasta-sio Somozy Debayle'a, pozostawał przede wszystkim lewicowy Front...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMANÓW PODBÓJ ANGLII 1066

  5 Sty­cznia 1066 zmarł bezpotomnie Edward Wy­znawca. O tron Anglii ubiegali się trzej rywale; jednym z nich był Harald Haard-raade (zm. 1066), król Norwegii, drugim - Harold Godwinson (syn Godwina) (1022P-1066), potomek najpotężniejszego barona Anglii, trzecim - Wilhelm (1027?--1087), książę Normandii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 087

  praca w formacie txt

Do góry