Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Droga twarda

  D. z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej, tłuczniowej lub żwirowej oraz z płyt betonowych lub kamienno--betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi zalicza się do→ dróg gruntowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dozór techniczny

  Określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych; jednostkami d.t. są Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki (Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny); d.t. podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania zapobiegawcze

  D. podjętew celu usunięcia przyczyn potencjalnej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do jej wystąpienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga tymczasowa

  D. → twarda lub→ gruntowa w granicach zakładu górniczego wykonana dla realizacji określonych → robót górniczych; po ich wykonaniu ulega likwidacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drenaż wód podziemnych

  Wypływ wód podziemnych z poziomu wodonośnego na skutek procesów naturalnych (przez źródło, silnie spękane strefy dyslokacyjne, doliny rzeczne i cieki wód powierzchniowych, wody stojące) lub wywołanych sztucznie (ujęcia wód podziemnych, odwadnianie kopalń i głę-bokich wykopów...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja hydrogeologiczna

  D. sporządzana w celu ustalania zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z:

  – projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż,

  – wtłaczaniem wód do górotworu,

  – projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,

  – projektowaniem inwestycji mogących...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalny ładunek materiału wybuchowego

  Jednocześnie odpalany ładunek materiału wybuchowego, który nie spowoduje szkód w otoczeniu wywołanych powietrzną → falą uderzeniową lub → drganiami parasejsmicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja mierniczo - geologiczna

  D. sporządzona przez uprawnione osoby, tj. mierniczego górniczego i geologa górniczego; dla kopalin pospolitych są uprawnione także osoby posiadające kwalifikacje do sporządzania dokumentacji geologicznej na podstawie przepisów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp do wód

  Droga lub ścieżka umożliwiająca dotarcie do wody objętej korzystaniem powszechnym; na właścicielu nieruchomości przyległej do powierzchni wód ciąży obowiązek umożliwienia dostępu do wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja strzałowa

  D. określająca sposób wykonania robót strzelniczych masowego burzenia, np. strzelania → długimi otworami, podporowego, na zrzut; powinna ona spełniać odpowiednie wymagania dotyczące → metryk strzałowych, a ponadto obejmować:

  – obliczenia parametrów strzelania oraz zasięgu szkodliwych drgań...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt

Do góry