Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Obróbka udarowa

  Proces, w wyniku którego powstają wyroby kamieniarskie o przypadkowych, nieregularnych krawędziach, narożach i powierzchniach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar zwykłej ochrony (OZO)

  O. stanowiący pozostałe fragmenty głównego zbiornika wód podziemnych, niewydzielone jako → ONO i → OWO; w granicach tych stosuje się obowiązujące przepisy prawne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar drenażu

  Obszar na powierzchni terenu lub pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych; obszarem drenażu są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie uszczelnione strefy dyslokacyjne,a także obszary sztucznego drenażu, np. kopalnie, ujęcia wód...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obudowa przeciwerozyjna

  Zespół zabiegów technicznych i biologicznych, których celem jest zabezpieczenie terenów przed erozją wodną i wietrzną, zainicjowanie procesów glebotwórczych, poprawa warunków mikroklimatycznych i wodnych oraz ochrona terenów przyległych; rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar najwyższej ochrony (ONO)

  O. wymagające najwyższego stopnia ochrony wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w → głównym zbiorniku wód podziemnych; zwykle ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników wody wysokiej jakości lub też obszary najbardziej istotne (krytyczne) dla ochrony pozostałych typów → GZWP;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obniżenie zwierciadła wód

  Obniżający ruch zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i/lub sztucznych (pompowanie studni, odwadnianie sposobem studziennym).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

  Prowadzone z udziałem społeczeństwa postępowanie dotyczące:

  – skutków realizacji planów i programów; podstawą jej oceny jest prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona przez organ opracowujący projekt dokumentu,

  – projektowanych → przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obieg wody

  Stała wymiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; wyraz związku między wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebezpieczny odcinek ściany

  Część ściany eksploatacyjnej lub stałej zagrożonej osuwiskiem, obrywem, naporem wody itp., na której roboty zostały wstrzymane ze względu na bezpieczeństwo pracy załogi, maszyn lub urządzeń.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekt budowlany

  Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;→ obiekt małej architektury.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt

Do góry