Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona przyrody

  Polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodniczych, siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowe roboty rozpoznawczo - badawcze

  Geologiczne prace wywiadowcze wykonywane w celu wyboru środków dla utrzymania wyrobisk i zapewnienia prawidłowego przebiegu eksploatacji złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddział

  Wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona ścisła

  Całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną(→ formy ochrony przyrody), a w przypadku gatunków – całoroczną ochroną należących do nich osobników i stadiów ich...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowe wyrobisko górnicze

  Przestrzeń o określonych wymiarach i przeznaczeniu powstała lub powstająca w złożu kopaliny albo w skałach otaczających w wyniku wykonywania → odkrywkowych robót górniczych; → wyrobisko górnicze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkład urobku

  Urobek usypany przez koparkę (ładowarkę) w zasięgu jej pracy bez korzystania ze środka transportu; niekiedy składowanie kopaliny, np. → hydrauliczny odkład urobku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona środowiska

  Podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

  – racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

  – przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

  –...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywka

  1. odsłonięte złoże kopaliny po usunięciu przykrywających ją innych skał;

  2. wydzielona organizacyjnie część kopalni węgla brunatnego, np. o. Bełchatów, Kazimierz, Władysławów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona wód podziemnych

  Zespół środków i ograniczeń użytkowania terenu gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych zbiornika i zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowa eksploatacja złoża

  Ogół czynności wykonywanych w celu uzyskania kopalin i skał płonnych ze złoża i odtransportowania na → składowisko lub inne miejsce przeznaczenia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt

Do góry