Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Odpady

  Każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w ustawie o odpadach [12], których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie zwierciadła wód podziemnych

  Ruch z.w.p. ku dołowi pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i (lub) sztucznych (pompowanie i odwodnienie).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze)

  Czynności związane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, np. w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków wilgotnościowych gleby.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady niebezpieczne

  1. o. należące do kategorii lub rodzajów określonych na liście A zał. 2 oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w zał. 4 do ustawy o odpadach [12] lub 2. – należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B zał. 2 i zawierające którykolwiek ze składników...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny

  O. prowadzony w ramach e.z.z., zawierający zaktualizowane tabelaryczne zestawienie z. wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku oraz inne dane wg przepisów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie powierzchniowe

  Ujmowanie i odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych za pomocą powierzchniowych budowli i urządzeń odwadniających.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady obojętne

  O., które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym,chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczneanichemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczyszczanie wód

  Proces lub zespół procesów fizycznych,chemicznychibiologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) przez usunięcie zanieczyszczenia (części mechanicznych), zdemineralizowanie wody oraz eliminację życia biologicznego i produktów rozpadu części...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowe roboty odwadniające

  Ogół czynności wykonywanych w celu usunięcia wody ze złoża, skał otaczających i z terenu kopalni odkrywkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odciek

  Zanieczyszczone wody wypływające lub przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowiska odpadów komunalnych, przemysłowych itp.; w przypadku odpadów stałych odcieki powstają głównie w wyniku ługowania substancji rozpuszczalnych przez wody opadowe infiltrujące do bryły...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt

Do góry