Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Perforator (wiertarka)

  Przestawne lub samojezdne urządzenie jedno- lub wielowiertarkowe do wiercenia serii otworówo średnicach 25y42 mm, położonych blisko siebie w jednej linii, w których umieszcza się elementy rozpierające lub inne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Petrografia (petrologia)

  Dziedzina nauk o Ziemi, której przedmiotem są skały: skład mineralny i chemiczny, struktura, geneza, przeobrażenia i sposób występowania w skorupie ziemskiej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Służba Geologiczna

  Minister właściwy do spraw środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju; wykonywanie zadań p.s.g. powierzono Państwowemu Instytutowi Geologicznemu;do zadań tych należy:

  – obsługa rejestru obszarów górniczych,

  – koordynacja zadań w zakresie ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy monitoring środowiska

  System pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzaniai rozpowszechniania informacji o środowisku; p.m.ś. dotyczy informacji w zakresie: jakości powietrza, jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz wód wewnętrznych i wód morza terytorialnego, jakości gleby i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partia

  Ilość wyprodukowana lub dostarczona, część dostawy (wagon, ciężarówka, → barka) lub pryzma, wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach przyjmowanych za jednakowe (zaleca się, aby ilość wyprodukowana w określonym czasie w procesie ciągłym była traktowana jak partia).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas bezpieczeństwa

  Część → poziomu (→ eksploatacyjnego, roboczego i transportowego) w → wyrobisku i na → zwałowisku, na którą wejście lub wjazd grozi niebezpieczeństwem, m.in. wskutek → oberwania się mas skalnych; p.b. ustala się dla każdej maszyny od górnej i dolnej → krawędzi poszczególnych → ociosów, skarp...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas dla środków transportu

  Wydzielona część poziomu (→ eksploatacyjnego, roboczego, transportowego, zwałowania), → pochylni, → upadowej dla środków transportu taśmowego, samochodowego, szynowego lub dla rurociągów technologicznych itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłona

  Element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyn lub innego urządzenia technicznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Organ powołany do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy; p.i.p. tworzy: Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy – inspektorzy pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba dozoru ruchu zakładu górniczego

  Pracownik szczebla wyższego, średniego lub niższego dozoru sprawujący w zakładzie górniczym dozór ruchu w odpowiedniej specjalności technicznej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt

Do góry