Górnictwo /759 prac/

  • Ocena brak

    Rodzaj zapalników ostrych elektrycznych

    W zależności od czasu działania ZE dzieli się na rodzaje oznaczone symbolami:

    U – mikrosekundowe o czasie działania poniżej 1 ms,

    N – natychmiastowe o czasie działania1 do 10 ms,

    M – milisekundowe o nominalnym czasie zadziałania stopnia pierwszego 11 do 100 ms,

    P – półsekundowe o znamionowym czasie...

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /382

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Roboty górnicze (robota górnicza)

    Wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /168

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Regulamin ruchu

    Zasady użytkowaniai utrzymania pojazdów oraz dróg wewnątrzzakładowych, zatwierdzone przez → kierownika ruchu zakładu górniczego.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /158

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Roboty przybierkowe

    Roboty udostępniające i → górnicze prowadzone poza przemysłowymi granicami złoża w celu korzystnego ograniczenia wielkości strat pozaeksploatacyjnych.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /168

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rekultywacja gruntów

    Przywracanie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowej lub przyrodniczej przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznychichemicznych oraz odtworzenie gleb, uregulowanie stosunków wodnych, rekonstrukcję lub budowę dróg dojazdowych.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /304

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Roboty przygotowawcze

    Prace poprzedzające → r. udostępniające, także prace wykonywane równolegle z → r. górniczymi, np. → odwadnianie, rowy odwadniające, → drogi dojazdowe, przygotowanie powierzchni pod → składowiska, → zwały itp.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /259

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rekultywacja wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk

    Wszelkie poczynania i prace doprowadzające tereny poeksploatacyjnei zwałowiska do stanu umożliwiającego racjonalne ich wykorzystanie do celów gospodarczych, przemysłowych lub innych.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /194

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

    Opracowanie o zakresie wymagań określonych przepisami ustawy prawo ochrony środowiska [11], dotyczące planowanych → przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz określonych innych przedsięwzięć, uwzględniające ich oddziaływania na etapach realizacji, eksploatacji oraz...

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /443

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ratownictwo górnicze kopalni

    Służba ratownicza kopalni oparta na własnej drużynie ratowniczej, kopalnianej stacji ratownictwa lub na punkcie ratownictwa górniczego, dysponująca odpowiednim sprzętem ratowniczym.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /194

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pył całkowity

    Zbiór cząstek osadzonych na sączku pomiarowym, gdy prędkość liniowa zasysanego powietrza zawiera się w przedziale 0,3 / 1,6 m/s.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /141

    praca w formacie txt

Do góry