Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj zapalników ostrych elektrycznych

  W zależności od czasu działania ZE dzieli się na rodzaje oznaczone symbolami:

  U – mikrosekundowe o czasie działania poniżej 1 ms,

  N – natychmiastowe o czasie działania1 do 10 ms,

  M – milisekundowe o nominalnym czasie zadziałania stopnia pierwszego 11 do 100 ms,

  P – półsekundowe o znamionowym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty górnicze (robota górnicza)

  Wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin ruchu

  Zasady użytkowaniai utrzymania pojazdów oraz dróg wewnątrzzakładowych, zatwierdzone przez → kierownika ruchu zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty przybierkowe

  Roboty udostępniające i → górnicze prowadzone poza przemysłowymi granicami złoża w celu korzystnego ograniczenia wielkości strat pozaeksploatacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja gruntów

  Przywracanie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowej lub przyrodniczej przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznychichemicznych oraz odtworzenie gleb, uregulowanie stosunków wodnych, rekonstrukcję lub budowę dróg dojazdowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty przygotowawcze

  Prace poprzedzające → r. udostępniające, także prace wykonywane równolegle z → r. górniczymi, np. → odwadnianie, rowy odwadniające, → drogi dojazdowe, przygotowanie powierzchni pod → składowiska, → zwały itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk

  Wszelkie poczynania i prace doprowadzające tereny poeksploatacyjnei zwałowiska do stanu umożliwiającego racjonalne ich wykorzystanie do celów gospodarczych, przemysłowych lub innych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  Opracowanie o zakresie wymagań określonych przepisami ustawy prawo ochrony środowiska [11], dotyczące planowanych → przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz określonych innych przedsięwzięć, uwzględniające ich oddziaływania na etapach realizacji, eksploatacji oraz...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratownictwo górnicze kopalni

  Służba ratownicza kopalni oparta na własnej drużynie ratowniczej, kopalnianej stacji ratownictwa lub na punkcie ratownictwa górniczego, dysponująca odpowiednim sprzętem ratowniczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył całkowity

  Zbiór cząstek osadzonych na sączku pomiarowym, gdy prędkość liniowa zasysanego powietrza zawiera się w przedziale 0,3 / 1,6 m/s.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt

Do góry