Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Straty pozaeksploatacyjne

  Niewybrane fragmenty kopaliny, planowo pozostawione w wyniku przyjęcia określonego systemu eksploatacji i istniejących niekorzystnych warunków geologiczno-górniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa ochronna ujęć wód podziemnych

  Obszar, w którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, podzielony na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej; warunki użytkowania terenów ochrony określa ustawa prawo wodne [13], np. na terenach ochrony pośredniej u.w.p. może być zabronione lub...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straty w zasobach nieprzemysłowych

  S. powstałe w wyniku zniszczenia zasobów nieprzemysłowych lub uniemożliwienia ich późniejszego wydobycia w wyniku eksploatacji zasobów przemysłowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa saturacji

  S. występowania skał,w których wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są całkowicie wodą; górna granica tej s. (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → s. areacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa areacji

  Obszar zawarty między powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego; w s. a. pustki skalne wypełniają powietrze i woda występująca w postaci: pary, wody związanej (higroskopijnej, błonkowatej) oraz wolnej wody zawieszonej i wsiąkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staż adaptacyjny

  S. określony w formie postanowienia wydanego w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacjido wykonywania górniczego → zawodu regulowanego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stężenie przygruntowe

  Ilość substancji stałej, ciekłej lub gazowej przypadająca na jednostkę objętości powietrza, mierzona zwykle na określonej wysokości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalny obszar ochrony siedlisk

  Obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony → siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin albo zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standardy jakości gleby (ziemi)

  Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w glebie lub ziemi, określone z uwzględnieniem ich funkcji aktualnych i planowanych dla grup rodzajów gruntów, wyszczególnione w rozporządzeniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfikacje techniczne

  Dokumenty określające cechy, które powinien posiadać → wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badańi metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczenia wyrobu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt

Do góry