Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Substancja zanieczyszczająca powietrze

  Każda s. emitowana do atmosfery w wyniku procesów naturalnych lub działalności ludzi, która wpływa szkodliwie na człowieka lub środowisko.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnał ręczny

  Ustalony ruch lub układ rąk i dłoni służący do kierowania osobami wykonującymi czynności mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień rozdrobnienia (rozdrobienia)

  Stosunek wielkości największego (lub średniego) wymiaru ziarn przed rozdrabnianiem do największego (lub średniego) wymiaru ziarn po rozdrobnieniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa drgań sejsmicznych (parasejsmicznych)

  Strefa zagrożenia wokół miejsc wykonywania robót strzelniczych; promień strefy tych drgań ustala się wzorami podanymi w odpowiednich przepisach [40] lub w drodze ekspertyzy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopnie górnicze

  Honorowe wyróżnienie pracowników górnictwa oraz innych osób mających zasługi w dziedzinie górnictwa; stopnie nadawane pracownikom górnictwa:

  – górnik (I, II, III stopnia),

  – technik górniczy (I, II, III stopnia),

  – inżynier górniczy (I, II, III stopnia),

  – dyrektor górniczy (I, II, III stopnia),

  –...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa niebezpieczna maszyny

  S. w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub niebezpieczeństwo obsługującego (operatora) oraz osób w niej przebywających.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straty

  S. powstające na poszczególnych etapach produkcji i wykorzystania surowców mineralnych; określane w odniesieniu do zasobów geologicznych lub zasobów przemysłowych złóż.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa rozrzutu odłamków skalnych

  S. zagrożenia wyznaczona wokół wykonywania robót strzelniczych ze względu na → rozrzut odłamków skał; wielkość promienia strefy ustala się w zależności od stosowanej metody wykonywania robót strzelniczych, typu wyrobiska górniczego, sytuacji terenowej i rodzaju urabianej skały; strefy rozrzutu zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straty eksploatacyjne

  S. w zasobach przemysłowych powstałe w wyniku stosowania określonego systemu eksploatacji kopalin ze złoża lub jego części, objęte eksploatacją górniczą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa ochronna ujęć wody

  Obszar,w którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, podzielona na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej; warunki użytkowania terenów ochrony określa ustawa prawo wodne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt

Do góry