Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Walory krajobrazowe środowiska

  Wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie grube kamienia do robót hydrotechnicznych

  Oznaczone za pomocą → nominalnej górnej granicy określonej wymiarami otworów sit między 125 mm i 250 mm, łącznie z wymiarami granicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa (złoża)

  Nagromadzenie osadu skalnego, którego wymiary poziome wielokrotnie przewyższają jego grubość, od góry i od dołu oddzielone mniej lub bardziej wyraźnymi granicami powstałymi w wyniku procesów sedymmentacyjnych [Ess]; w. skały lub pokład.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie kamienia do robót hydrotechnicznych

  Oznaczenie kamienia d.r.h. za pomocą → nominalnej dolnej i → górnej granicy (oznaczenie to dopuszcza obecność podziarna i nadziarna w tym kamieniu).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa wodonośna

  Zbiorowisko → wód podziemnych związane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry nieprzepuszczalnym stropem lub → zwierciadłem wód podziemnych, a od dołu nieprzepuszczalnym spągiem lub podstawą w.w.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia

  Według definicjizustawyprawo ochrony środowiska [11] niestacjonarne urządzenia technicznie, w tym środki transportu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ przeróbczy

  Układ technologiczny do przeróbki kopaliny; wyróżnia się układy:

  przewoźne – bez własnego napędu, przemieszczane obcymi środkami transportu,

  samojezdne (przejezdne) – wyposażone w mechanizm jazdy z własnym napędem do przemieszczania w wyrobisku lub po innym terenie,

  stacjonarne – z niektórymi...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym

  Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczalnia lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadowa

  Część nachylonej powierzchni wyrobiska lub zwałowiska łącząca różne poziomy i przeznaczona do celów transportu lub komunikacji (urobek transportowany jest w górę); → pochylnia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia ochronne

  Osłony lub urządzenia spełniające jedną lub więcej funkcji:

  – zapobiegania dostępowi do stref niebezpiecznych,

  – powstrzymania ruchu elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry