Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Zagospodarowanie porekultywacyjne

  Docelowe zabiegi zapewniające odpowiednie wykorzystanie (zagospodarowanie) zrekultywowanych gruntówi terenów zgodnie z kierunkiem rekultywacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwórca odpadów

  Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie o. oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia naturalne

  Zagrożenie wypadkami i wydarzeniami powodujące zakłóceniaw ruchu zakładu górniczego spowodowane przyczynami naturalnymi, np. nagłe wypływy wody, niespodziewane obsuwy skał, samozapłony złóż lub składów torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie

  Rozdzielanie składników mineralnych kopaliny przez wykorzystanie ich różnych właściwości fizycznychlub(rzadziej) chemicznych, np. różnicy przewodnictwa elektrycznego, współczynnika tarcia, przenikliwości magnetycznej, gęstości, zwilżalności itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie wodne kopalń

  Możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie wyrobiska odkrywkowego

  Z. ograniczające w sposób trwały dopływ wód i ich działanie erozyjne na skarpach i poziomach eksploatacyjnych; mogą je stanowić: rowy opaskowe wykonane na → obrzeżu wyrobiska, specjalnie uformowany pas terenu przyległego do wyrobiska, tworzący przeciwskarpę.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary otworów sit

  W.o.s. dla określania wymiarów ziarn kruszyw; wymiary kruszywa należy określać za pomocą dwóch w.s. wybranych z zestawu podstawowego lub podstawowego plus zestaw 1, lub podstawowego plus zestaw 2 (kombinacje wymiarów z zestawu 1 i zestawu 2 nie są dopuszczalne); wymiary kruszywa powinny mieć D/d nie mniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie znaczące

  Z. mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac → szczególnie niebezpiecznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabiór

  Najmniejsza odległość od środka ładunku materiału wybuchowego do najbliższej powierzchni obnażonej rozsadzanego ośrodka skalnego; wyróżnia się rodzaje(→ rys. 31):

  dolny – najkrótsza odległość od osi otworu strzałowego do dolnej krawędzi piętra rozsadzanego ośrodka skalnego,

  górny – najkrótsza...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrobisko eksploatacyjne

  W. odkrywkowe istniejące w czasie eksploatacji kopaliny; wyróżnia się wyrobiska eksploatacyjne: wgłębne, stokowe, stokowo-wgłębne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt

Do góry