Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SOCJALIZACJA

   

  SOCJALIZACJA socialitas = społe­czność, związek społeczny, towarzystwo) ang. socialization, social learning; fr. socialisation; nm. Sozialisation, Sozialisierung, Sozia-lisierungsprozefi, Vergesellschaftung

  soc, psych. Socjalizacja jed­nostki — uspołecznienie, proces przy­swajania sobie przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLIPSYZM

   

  SOLIPSYZM (łc. solus ipse = sam jeden) nłc. solipsysmus; ang. solipsism; fr. solipsisme; nm. Solipsismus

  metaf. Stanowisko, według którego istnieje tylko aktualnie filozofujące „ja", i jest to jedyny byt, jaki istnieje. Solipsyzm nie jest formułowany jako doktryna, lecz bywa zakładany przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOLOGIA

   

  SOCJOLOGIA (łc. sociietas) = społeczeń­stwo + gr. logos = słowo, nauka) ang. sociology; fr. sociologie; mn. Soziologie

  Nazwa użyta już w 1836 r. przez J. Ch. L. Simonde'a De Sismondi, a rozpowszechniona przez A. Comte'a jako określenie nauki o społeczeństwie (rozumianej przez niego jako „fizyka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /5 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOMATYCY (hylicy)

   

  SOMATYCY (hylicy) (gr. somatikós = cie­lesny, związany z ciałem)

  W terminologii gnostycznej i wczesnego chrześcijaństwa, przejętej przez okultyzm: najniższa klasa duchów ludzkich, najbar­dziej związanych z materią (w przeciwień­stwie do —> pneumatyków i —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOLOGIZM

   

  SOCJOLOGIZM ang. sociologism; fr. sociologisme; nm. Soziologismus

  1. Kierunek przeciwstawny —> psychologizmowi, traktujący wszystkie dziedzi­ny humanistyki (kulturę, religię, moral­ność, naukę, język) jako społecznie zdeter­minowane i w związku z tym postulujący, aby były one badane za pomocą metody...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORYT (łańcusznik)

   

  SORYT (łańcusznik) <gr. <sorites> = (w dialektyce:) fałszywy wniosek z nagroma­dzonych przesłanek, sylogizm łańcucho­wy) nłc. sorites; ang. sorite; fr. sorite; nm. Sorites

  W logice tradycyjnej: —> sylogizm o licz­bie przesłanek większej niż dwie, tworzą­cych jak gdyby łańcuch, w którym orzecz­nik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOMETRIA

   

  SOCJOMETRIA (łc. soci{etas) = społe­czeństwo + gr. metrem = mierzyć) ang. sociometry; fr. sociometrie; nm. Soziometrie

  Metody i techniki badania stosunków między członkami grupy, pomiary ujmu­jące ilościowe aspekty stosunków między­ludzkich w kategoriach wzajemnych pre­ferencji, obojętności lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWO

   

  SŁOWO gr. logos, rhema (= 'czasownik'); łc. verbum; ang. word; fr. parole, verbe; nm. Wort

  1. Dźwięki —> mowy będącej znakiem wewnętrznego przeżycia; wyraz — kon­strukcja zbudowana według praw danego ^języka z morfemów, tj. najmniejszych cząstek znaczących.

  2. Uświadomienie sobie i wypowiedze­nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWNIK

   

  SŁOWNIK ang. vocabulary; fr. vocabulaire; nm. Wortschatz

  Zasób wyrażeń prostych danego ^ję­zyka (2), z których na podstawie reguł składni (—> syntaksa logiczna) konstruuje się wyrażenia złożone pewnych typów, ta­kie jak zdania proste, zdania złożone itp. W językach naturalnych słownikami są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTEK

   

  SKUTEK łc. effectus; ang. ejfect; fr. effet, nm. Wirkung, Effekt

  metaf. Wynik działania —> przyczyny (IC) sprawczej. Skutkiem może być zarów­no istnienie jakiegoś bytu, jak i charakterystyczna dla tego bytu zmiana. Istnienie cze­goś jako skutku jest niezrozumiałe bez ist­nienia czegoś innego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt

Do góry