Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SPONTANICZNOŚĆ

   

  SPONTANICZNOŚĆ <nłc. <spontaneiłas> = własny popęd, samorzutność, od łc. sua sponte = z własnej inicjatywy) ang. spontaneity; fr. spontaneite; nm. Spontaneitdt, Selbsttatigkeit

  Samorzutność, tj. działanie dokony­wane bez interwencji jakiegoś czynnika z zewnątrz. Spontaniczność nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY ISTNIENIA

   

  SPOSOBY ISTNIENIA gr. helcsis (= stan czegoś) (Arystoteles); nłc. modi essendi; ang. modes of being; fr. modes d'existence; nm. Seinsweisen

  1. W metafizyce neoplatonizującej: spo­sób bytowania {modus essendi) — charakter istnienia lub działania związany z naturą tego, co bytuje (—> modus III).

  (Uwaga: w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZEŃSTWO

   

  SPOŁECZEŃSTWO gr. koinonia; łc. societas; ang. society; fr. societe; nm. Gesellschaft

  soc. Jedno z podstawowych pojęć w so­cjologii, nie mające powszechnie przyjętej definicji. W jednym z ogólniejszych zna­czeń określa się je jako zbiorowość ludzką o trwałości ponadpokoleniowej, posiada­jącą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECJACJA

   

  SPECJACJA (łc. species = gatunek) ang. spedation, species formation; fr. speciation, formation des especes; nm. Artbildung, Speziation

  biol. Zasadniczy proces ewolucyjny (—> ewolucja /II/) prowadzący do powstania nowych —> gatunków (3) pod wpływem —> izolacji naturalnej i różnicowania się po­pulacji, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOFISTA

   

  SOFISTA (gr. = znawca, bie­gły; mędrzec; publiczny wykładowca, pła­tny nauczyciel; oszust) łc. sophista; ang. Sophist; fr. sophiste; nm. Sophist

  Rodowód słowa sophistes związany jest swoim rdzeniem z pierwotnym, szerokim znaczeniem słowa sophia, które początko­wo oznaczało wszelką biegłość i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPEKULACJA

   

  SPEKULACJA (nłc. <.speculatio> = wypa­trywanie, oglądanie) gr. theoria; ang. speculation; fr. speculation; nm. Spekulation

  Aktywność intelektualna mająca na celu — w przeciwieństwie do działania prakty­cznego — jedynie czyste poznanie czy na­wet, w znaczeniu pejoratywnym, poznanie pozbawione związku z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOFIZMAT

   

  SOFIZMAT (gr. = wybieg, podstęp (stosowany przez sofistów)) łc. fallacia; ang. sophism, fallacy; fr. sophisme; nm. Sophisma, Trugschlufl

  Rozumowanie o pozorach poprawności, z reguły konstruowane po to, aby wpro­wadzić kogoś w błąd. W sofizmacie może np. zachodzić -^ wieloznaczność wypo­wiedzi lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUSZNOŚĆ

   

  SŁUSZNOŚĆ łc. iustitia; ang. right fullness, validity; fr. justesse; nm. Richtigkeit

  et. Moralny aspekt prawdy. W odróżnie­niu od -^ prawdziwości — wartość przypi­sywana wypowiedziom, które ze stanowi­ska niekognitywistycznego (tzn. zaprzecza­jącego możliwości zbudowania naukowego systemu etyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIRYTUALIZM

   

  SPIRYTUALIZM <nłc. spiritualis = du­chowy) ang. spiritualism; fr. spiritualisme; nm. Spiritualismus

  metaf. Przeciwstawne —> materializmo­wi (1) stanowisko przyjmujące istnienie substancji duchowej. Rozróżnia się:

  spirytualizm monistyczny, według którego istnieje jedynie substancja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLIDARNOŚĆ

   

  SOLIDARNOŚĆ <fr. <solidarite> = współ­odpowiedzialność, z łc. soliditas — gęstość, zwartość, moc, jedność) ang. solidarity; nm. Solidaritat

  Termin pochodzenia prawniczego, utwo­rzony w wyniku zniekształcenia łacińskie­go słowa solidum, które według prawni­ków rzymskich służyło do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /3 816

  praca w formacie txt

Do góry