Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SUPOZYCJA

   

  SUPOZYCJA (nłc. (1) = pod­kładanie) ang. supposition; fr. supposition; nm. Supposition, Varaussetzung, Unterstellung, Annahme

  1. W logice tradycyjnej: stosunek mię­dzy nazwą jakiegoś języka a przedmio­tem, do którego ta nazwa jest odnoszona (definicja łc: acceptio termini substantiyi proaliquo —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTANCJALNOŚĆ

   

  SUBSTANCJALNOŚĆ substantialis = istotny, prawdziwy, zdolny do istnienia) nłc. substantialitas; ang. substantiality; fr. substantialite; nm. Substantialitat

  1. metaf. Konstytutywna cecha tego, co jest —> substancją (1) (np. substancjalność duszy ludzkiej). Substancjalność określa więc status bytowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBOLIZM

   

  SYMBOLIZM ang. symbolism; fr. symbolisme; nm. Symbolismus

  1. t. pozn. Teoria, według której funkcje poznawcze umysłu polegają na posługi­waniu się formami symbolicznymi dany­mi mu a priori; poprzez te formy umysł in­tegruje i syntetyzuje całość ludzkiego do­świadczenia (szkoła marburska).

  2. Teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPRANATURALIZM

   

  SUPRANATURALIZM (nłc. z łc. supra = nad + naturalis = przyrodzony, naturalis) nłc. supernaturalismus; ang. supranaturalism; fr. supernaturalisme, supranaturalisme, sumaturalisme; nm. Supranaturalismus, Supernaturalismus

  vs^ Naturalizm (1) skrajny.

  Ogólna nazwa przyznawana doktrynom przyjmującym istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSTRAT (podłoże)

   

  SUBSTRAT (podłoże) (nłc. = podłoże, podstawa) gr. tó hypokemenon; ang. substrate, substratum; fr. substrat, sub­stratum; nm. Substrat, Substratum

  metaf. To, co służy czemuś za -> pod­miot (1), określając sposób jego istnienia jako istnienie -> substancji (1), i jest tym, o czym orzeka się inne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYGNIFIKACJA

   

  SYGNIFIKACJA <łc. <significatio> = wska­zówka, znak, znaczenie) ang. signification; fr. signification; nm. Bedeutung

  W logice tradycyjnej: significatio — znaczenie jakiejś nazwy. Termin stosowa­ny przez Piotra Hiszpana i innych logików terministycznych w przeciwstawieniu do suppositio (-> supozycja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSUMPCJA

   

  SUBSUMPCJA = pod­porządkowanie) ang. subsumption; fr. subsomption, subsumption; nm. Subsumtion, Unterordnung

  W logice tradycyjnej: stosunek zawiera­nia się zachodzący między zakresami pod­miotu i orzecznika w zdaniu ogólnotwierdzącym {-^ kwadrat logiczny).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLOGISTYKA

   

  SYLOGISTYKA (gr. syllogistikós = doty­czący rozumowania, wnioskujący) ang. syllogistics; fr. la syllogistique; nm. Syllogistilc

  Najstarszy system dedukcyjny zbudo­wany metodą aksjomatyczną; stanowi on dział logiki tradycyjnej obejmujący zasady poprawnej budowy —^ sylogizmów (wnio­skowanie pośrednie)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSYSTENCJA

   

  SUBSYSTENCJA (nłc. = trwanie, istnienie, od łc. subsistere = trwać nadal, istnieć w dalszym ciągu, ostać się, przetrwać) gr. ousiosis, hypóstasis; ang. subsistence; fr. subsistance; nm. Subsistenz

  metaf. To, dzięki czemu —> substan­cja (1) jest substancją — zasada trwałości substancji w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLOGIZM

   

  SYLOGIZM (gr. (syllogismós> = rozumo­wanie; wniosek dedukcyjny) nłc. syllogis-mus; ang. syllogism; fr. syllogisme; nm. Syllogismus

  log. Dwie —> przesłanki i wyprowadzo­ny z nich —> wniosek; sylogizm skrócony — —> entymemat, sylogizm rozszerzony > polisylogizm, —> soryt. Zgodnie z tradycyjną —> sylogistyka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt

Do góry