Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SYNONIMY

   

  SYNONIMY <gr. <ta synónyma> = wyrazy o różnej postaci, a pokrewnym znaczeniu; rzeczy mające wspólną nazwę i definicję (Arystoteles)) łc. synonyma; nłc. univoca; ang. synonyms; fr. synonymes; nm. Synonyme

  U Arystotelesa {Kałeg., 1 a 6): w od­różnieniu od —> homonimów (1) i —> paro-nimów (1) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTAKSA LOGICZNA (składnia logi­czna)

   

  SYNTAKSA LOGICZNA (składnia logi­czna) (gr. syntaksis = konstrukcja grama­tyczna, składnia + logos = słowo, nauka) ang. logical syntax; fr. syntaxe logiąue; nm. logische Syntax

  Teoria obejmująca reguły poprawnego konstruowania i przekształcania wyrażeń -^ języka sformalizowanego. Syntaksa logiczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMULACJA

   

  SYMULACJA (łc. simulatio = udawanie) ang. simulation; fr. simulation; nm. Simulation

  metod. Naśladowanie zachowania się ja­kiegoś przedmiotu lub przebiegu jakiegoś procesu, za pomocą innego przedmiotu lub procesu, np. zjawisk elektrycznych za po­mocą zjawisk gazowych. Przedmiot naśla­dowany zwie się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTAKTYKA

   

  SYNTAKTYKA (gr. syntaktikós = układa­jący, porządkujący) ang. syntactics; fr. la syntactique; nm. Syntaktik

  Jeden z działów —> semiotyki (obok -^ semantyki /2/ i ^pragmatyki), zajmujący się badaniem relacji między znakami nale­żącymi do jakiegoś języka, a w szczegól­ności do —> języka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNECHIZM

   

  SYNECHIZM (gr. syneches = ciągły, spój­ny, ścisły) ang. synechism, synechistic philosophy; fr. synechisme; nm. Synechismus

  Termin Ch. S. Peirce'a określający jego własną doktrynę epistemologiczną, we­dług której idea ciągłości ma podstawowe znaczenie w filozofii, w szczególności w kształtowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTEREZA

   

  SYNTEREZA (nłc. <synteresis> z gr. synteresis = zachowanie, utrzymanie) ang. synderesis, synteresis; fr. synderese; nm. Synteresis, Synderesis

  et. Świadomość moralna, zwana też sumieniem habitualnym {syn.^> prasumienie) w odróżnieniu od —> sumienia aktualnego, będąca zdolnością pozna­wania pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNGULARYZM

   

  SYNGULARYZM <łc. singularis = poje­dynczy) ang. singularism; fr. singularisme; nm. Singularismus

  Bliskoznacznik —> ~ monizmu; niekiedy odróżnia się monizm od syngularyzmu, odnosząc ten ostatni termin do poglądów jońskich filozofów przyrody, którzy przyj­mowali jedną zasadę w wyjaśnianiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTEZA

   

  SYNTEZA (gr. = składanie ra­zem, zestawianie) nłc. synthesis; ang. synthesis; fr. synthese; nm. Synthese, Synthesis

  1. W przeciwstawieniu do —> analizy (1)— tworzenie jakiejś całości z elementów, dokonywane:

  a) w myśli (synteza teoretyczna), np. synteza wielu poglądów;

  b) w rzeczywistości (synteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNKATEGOREMATYCZNY

   

  SYNKATEGOREMATYCZNY <gr. syn = współ + kategórema, -atos = orzeczenie) nłc. syncategorematicus; ang. syncategorematic; fr. syncategorematique; nm. synkategore-matisch

  W logice tradycyjnej: nazwa terminów, które pełnią funkcję semantyczną tylko wówczas, gdy występują razem z innymi terminami; terminami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPATIA

   

  SYMPATIA (gr. = współodczuwanie; odpowiadające sobie cechy, po­krewieństwo; współdźwięczność) łc. sympathia; nłc. compassio; ang. sympaihy; fr. sympathie; nm. Sympathie, Mitgefahl

  W dawnej filozofii przyrody: wewnę­trzny związek między wszystkimi skład­nikami świata, wyjaśniany jako wynik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt

Do góry