Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  TABULA RASA

  TABULA RASA (nłc. tabula rasa> (Tomasz z Akwinu) = wygładzona tablica wosko­wa, na której niczego jeszcze nie zapisano) ang. white paper (J. Locke); fr. tahle rase

  Obrazowe przedstawienie iimysłu, w któ­rym pojęcia mogą powstawać wyłącznie pod wpływem doświadczenia (^ empiryzm /!/ genetyczny). Samo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁO

   

  ŚWIATŁO gr. phós {phaos); łc. lumen, lux; ang. light; fr. lumiere; nm. Licht

  1. W scholastyce: przenośne określenie władzy poznawczej u człowieka.

  Światło intelektualne (lumen intellectuale) — własność —^ intelektu (Ib) czynnego, którego swoistą funkcją jest sprawianie, iż z obrazów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOPOGLĄD

   

  ŚWIATOPOGLĄD ang. world outlook, world view; nm. Weltanschauung

  Termin powstały jako dosłowne tłuma­czenie nm. Weltanschauung — określenia, jakiego w XVIII w. użył F. E. D. Schleiermacher przez analogię do Weltbild („obraz świata"), a rozpowszechnionego w 2. poł. XIX w. przez W. Diltheya...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

   

   

  Termin występujący głównie w marksi­stowskiej teorii formacji społecznych: w odróżnieniu od świadomości indywi­dualnej, na którą składają się właściwe da­nej jednostce idee, poglądy, treści i formy życia duchowego ukształtowane przez byt indywidualny — ogół idei i poglądów istniejących w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA

   

  ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA ang. collective consciousness; fr. conscience collective; nm. Kollektivbewufltsein

  Termin zaczerpnięty z fenomenologii i psychologii, gdzie jednak odnoszony był zwykle do jednostkowego podmiotu jako termin pierwotny, przeniesiony stamtąd na teren socjologii i humanistyki, gdzie stał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIAT

   

  ŚWIAT gr. kosmos; łc. mundus; ang. world; fr. monde; nm. Welt

  Ogół wszystkiego, co istnieje (z wy­jątkiem Boga, w panteizmie — wraz z Bo­giem), o ile stanowi jakąś powiązaną we­wnętrznie całość, bądź ogół przedmiotów tego samego porządku, np. świat idei.

  Przyroda, ogół przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKI WYZWOLONE

   

  SZTUKI WYZWOLONE nłc. artes liberales; ang. liberał arts; fr. arts liberaux; nm. freie Kunste

  Dyscypliny nauczane na wydziale nauk świeckich (stąd też inne ich określenie: artes saeculares), które wraz z wydziałem teo­logii stanowiły w średniowieczu uniwer­sytet; ich wykaz i program zostały...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCISŁOŚĆ

   

  ŚCISŁOŚĆ ang. precision, preciseness; fr. precision; nm. Prazision, Genauigkeit

  Cecha wypowiedzi lub czynnośd badaw­czych spełniających warunki poprawności metodologicznej (^jasność /4/ i wyraźność /2/ wypowiedzi, adekwatność —> po­działu logicznego itp.).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIERĆ

   

  ŚMIERĆ gr. ihanatos; łc. mors; ang. death; fr. mort; nm. Tod

  biol. Ustanie wszystkich czynności ży­ciowych organizmu, w szczególności — przemiany materii, jako fakt nieodwracalny.

  W tradycji filozofii klasycznej: oddzie­lenie —> duszy (1), pojętej jako zasada ży­da, od —> dała (2). Zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ

   

  ŚWIADOMOŚĆ gr. syneidesis, heautou aisthdnesthai (Arystoteles); łc. conscientia; ang. consciousness; fr. conscience {psychologique); run. Bewufitsein

  1. W filozofii — w sensie fenomenologi­cznym: bliskoznacznik słowa 'przytom­ność' (np. w określeniu „stan przytomno­ści"), termin pierwotny oznaczający...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /4 669

  praca w formacie txt

Do góry