Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA DECYZJI

   

  TEORIA DECYZJI ang. decision theory; fr. theorie de la decision; nm. Entscheidungs-theorie

  Teoria matematyczna, mająca zastoso­wania w ekonomii, psychologii, metodo­logii nauk, strategii itp. -^ Decyzję (3) po­dejmuje się jako rozwiązanie problemu decyzyjnego, charakteryzowanego w ta­beli zwanej macierzą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEODYCEA

   

  TEODYCEA (nłc. z gr. theós = Bóg + dike = prawo, sprawiedliwość) ang. theodicee, theodicy; fr. theodicee; nm. Theodizee

  Termin wprowadzony przez G. W. Leib­niza (1710) w tytule traktatu filozoficzne­go poświęconego obronie sprawiedliwo­ści Bożej w odpowiedzi na zarzuty prze­ciwko istnieniu Opatrzności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA

   

  TEOLOGIA (gr. = wiedza o sprawach boskich, od theós = Bóg -i- logos = słowo, nauka) nłc. theologia, doctrina sac­ra; ang. theology; fr. theologie; nm. Theologie

  U Arystotelesa: theologike — najwyż­sza z nauk teoretycznych (zwana też w ję­zykach nowożytnych „teologiką"), zajmu­jąca się badaniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEONOMIA

   

  TELEONOMIA (gr. telos = cel + nómos = prawo) ang. teleonomy; fr. teleonomie, telenomie

  Termin wprowadzony przez C. S. Pittendrigha (1958) dla odróżnienia właści­wego naukom biologicznym pojęcia -^ fi­nalizmu (3) od metafizycznego bądź też witalistycznego pojęcia —> teleologii (2); współcześnie coraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPERAMENT

   

  TEMPERAMENT (łc. temperamentum = proporcjonalna mieszanina elementów jakiejś całości, umiar) gr. krasis; ang. temper, fr. temperament; nm. Temperament

  Zespół cech psychosomatycznych czło­wieka, charakteryzujących głównie jego emocjonalność, aktywność, plastyczność, wytrwałość. Elementarne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOCENTRYZM

   

  TEOCENTRYZM theós = Bóg + ken-tron (łc. centrum) = punkt środkowy) ang. theocentrism

  W historii filozofii — postawa będąca wyrazem przekonania, że Bóg jest przy­czyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego, co jest, i że w tej perspekty­wie powinny być rozpatrywane zwłasz­cza zagadnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEIZM

   

  TEIZM (gr. theós; nic. theista = teista, ten kto wierzy w Boga) ang. theism; b. theisme; nm. Theismus

  Termin „teista", pochodzenia angielskie­go (theist), powstał już w XVI w., a rozpo­wszechniony został przez R. Cudwortha w XVII w. Używany w Anglii zamiennie z terminem „deista" (deist), który jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEOLOGIA

   

  TELEOLOGIA teleos = doskonały, osiągający cel + logos - słowo, nauka) nłc. teleologia; ang. teleology; fr. teleologie; nm. Teleologie

  Termin utworzony w XVIII w. przez Ch. Wolffa (Philosophia rationalis sive logica, 1728).

  Dociekania dotyczące —> celu (1, 2) lub -> celowości.

  Równoznacznik -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAUTOLOGIA

   

  TAUTOLOGIA <gr. <tautologia> (2) = po­wtarzanie tego, co już zostało powiedzia­ne) nłc. tautologia (2); ang. tautology; fr. tautologie; nm. Tautologie

  1. log. Takie wyrażenie zbudowane z symboli —> zmiennych oraz ze -^ sta­łych (a) logicznych, które przy każdej in­terpretacji zm.iennych staje się zdaniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJEMNICA

   

  TAJEMNICA gr. mysterion; łc. mysterium; ang. mystery; fr. mystere; nm. Mysterium

  1. U G. Marcela: nieogarniona rozu­mem i nieprzenikniona dla niego prawda, w której człowiek jest pogrążony; inaczej: „metaproblem", w który człowiek włączo­ny jest osobiście i całkowicie, owa prawda bowiem dotyczy jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry