Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  TOLERANCJA

   

  TOLERANCJA (łc. łolerantia = znoszenie, wytrzymywanie) ang. tolerance, toleration; fr. tolerance; nm. Toleranz, Duldung

  Postawa wyrażająca się w przyznawa­niu innym prawa do wypowiadania włas­nych poglądów i do zgodnych z nimi zachowań, chociaż są odmierme od tego, co sa­memu uważa się za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJONALIZM

   

  TRADYCJONALIZM traditiomlistae, -arum = tradycjonaliści, zwolennicy trady­cjonalizmu (w XIX w.)) ang. traditionalism; fr. traditionalisme; nm. Traditionalismus

  Doktryna filozoficzno-teologiczna uzna­jąca pierwotne Objawienie za jedyne źró­dło poznania nie tylko religijnego i moral­nego, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOPIKA

   

  TOPIKA (gr. <(tó) topikd> (2) (Arystoteles) = metoda wnioskowania na podstawie zdań ogólnie przyjętych, od topikós = od­noszący się do miejsca) ang. topics; fr. la topique; nm. Topik

  W starożytnej i średniowiecznej reto­ryce i logice: nauka o „wspólnych miej­scach" {loci communes), tj. mających...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMINIZM

   

  TERMINIZM (nłc. ) ang. terminism; fr. terminisme; nm. Terminismus

  Późniejsza odmiana —> nominalizmu (1) (XIV-XVw.) jako stanowiska w średnio­wiecznym sporze o uniwersalia (—> po-wszechniki /1 /), które u W. Ockhama i je­go uczniów znalazło wyraz w rozważa­niach logicznych („logika terministyczna"), z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN

   

  TERMIN (łc. = granica, kres) gr. hóros; ang. scientific term; fr. terme scientifique; nm. Terminus, Fachwort, Ausdruck

  To, co wyodrębnia jakiś przedmiot myśli, wyznaczając określone pojęcie; to, co wyraża jednoznacznie treść lub ją uściśla — a więc przede wszystkim słowo, wyraz lub zespół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /5 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOZOFIA

  TEOZOFIA <gr. theosophia = znajomość spraw boskich) ang. theosophy; fr. theosophie; nm. Theosophie

  1. Nazwa ogólna nadawana różnym do­ktrynom zawierającym pierwiastki panteizmu i mistycyzmu (mistyki naturalnej), w szczególności zaś postulującym pozna­nie Boga i rzeczy boskich za pomocą sił przyrodzonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA RELACJI

   

  TEORIA RELACJI ang. theory of relations log.

  Część —> teorii mnogości zajmująca się -^ relacjami (2) traktowanymi jako —> zbiory (1) (dwójki uporządkowane, trójki uporządkowane itd.). W obrębie teorii rela­cji wyróżnia się jako jej dział rachunek rela­cji; niejednokrotnie też cała teoria relacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA GIER

   

  TEORIA GIER ang. theory ofgames, gamę theory; fr. theorie des ieux; nm. Theorie der Spiele

  Dział matematyki zajmujący się bada­niem modeli sytuacji konfliktowych. Obej­muje on szereg różnych teorii, z których każda zajmuje się pewnym zakresem -^ gier (2).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA TYPÓW

   

  TEORIA TYPÓW ang. theory of types; Tan. Stufenlogik

  log. System dedukcyjny, na który składają się -^ rachunek zbiorów i —> teoria relacji w ujęciu B. A. Russella i A. N. Wmteheada (prosta teoria typów) oraz L. Chwistka, F. P. Ramseya (rozgałęziona teoria typów). Obec­nie problematyka teorii typów, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA INFORMACJI

   

  TEORIA INFORMACJI ang. information theory; fr. theorie de I'information; nm. Informationstheorie

  Dyscyplina naukowa, dla której przedmio­tem badań jest -^ informacja (1). W skład teorii informacji wchodzą co najmniej trzy działy:

  a) jakościowa teoria informacji, usiłują­ca odpowiedzieć na pytanie: co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt

Do góry