Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  TRIADA

   

  TRIADA (gr. <trids> = liczba trzy, trójka) ang. triad; ix. triade; nm. Triade

  Układ trzech elementów; np. triadę sta­nowi sylogizm zbudowany z dwóch prze­słanek i wniosku. Analogicznym pojęciem jest —> diada.

  U G. W. F. Hegla: dialektyczny trójsto­pniowy rozwój myśli, a zarazem całej rze­czywistości;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIVIUM

   

  TRIVIUM (łc. <trivium> = rozstajne drogi, miejsce, gdzie zbiegają się trzy drogi)

  Pierwszy, podstawowy stopień studiów na wydziale nauk świeckich (Facultas Artium Liberalium) średniowiecznego uni­wersytetu, obejmujący trzy przedmioty humanistyczne: gramatykę, retorykę i dialektykę. Były to trzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROPY

   

  TROPY (gr. <trópoi> = zwroty, obroty) ang. tropes; ix. tropes; nm. Tropen

  W starożytnym sceptycyzmie greckim: nazwa argumentów uzasadniających ko­nieczność powstrzymania się od wydawa­nia sądów apodyktycznych {trópoi fes epoches), a także nazwa różnych sposobów zbijania twierdzeń. Tradycyjne dziesięć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRWANIE

   

  TRWANIE nłc. duratio; ang. duration; ix. duree; nm. Dauer

  1. Utrzymywanie się czegoś w —> cza­sie, pozostawanie w nim. Niekiedy trwa­nie utożsamiane jest z czasem, niekiedy zaś uważane za jego składnik:

  a) czas absolutny jako środowisko ana­logiczne do przestrzeni, obejmujące po­szczególne czasy i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSFORMIZM

   

  TRANSFORMIZM (nłc. transformis = da­jący się przekształcić; zmieniony) ang. transformism; fr. transformisme; nm. Transformismus, Transformationstheorie

  biol. W przeciwstawieniu do —> fiksizmu — teoria, według której gatunki biolo­giczne podlegają zmianom i pojawiają się w wyniku ewolucji form...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALIZM

   

  TRANSCENDENTALIZM <nłc. transcendentalis od łc. transcendens - przekraczają­cy) ang. transcendentalism; fr. transcendentalisme; nm. Transzendentalismus

  Zapoczątkowany w XIX w. przez R. W. Emersona kierunek filozoficzno-religijny (nazwa przeniesiona z założonego przez Emersona i jego kolegów w 1836...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALNY

   

  TRANSCENDENTALNY <nłc. <transcendentalis> od łc. transcendens = przekraczają­cy) ang. transcendental; fr. transcendental; nm. transzendental

  metaf. Przekraczający —> kategorie (1), ponadrodzajowy, przysługujący każdemu —> bytowi (A), związany z —> transcendentaliami (1) (powszechnymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTNY

   

  TRANSCENDENTNY <łc. transcendens = przekraczający) ang. transcendent; fr. transcendant; nm. transzendent

  Znajdujący się poza lub ponad rozpa­trywaną dziedziną i nie będący tej samej na­tury, co ona, np. Bóg wobec świata; vs^> immanentny (1).

  t. pozn. Zewnętrzny wobec aktu świa­domości lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSCENDENTALIA

   

  TRANSCENDENTALIA (nłc. <transcendentalia>) ang. transcendentals; nm. Transzendentalien

  Termin scholastyczny oznaczający po­wszechne własności -^ bytu (A).

  1. metaf. ^ Transcendentalne (1) włas­ności bytu, przysługujące każdemu real­nemu bytowi jako bytowi. W tradycji filozo­fii klasycznej wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGIZM

   

  TRAGIZM (gr. tragikós = wzniosły, wspa­niały) ang. the tragic; fr. le tragique; nm. das Tragische, Tragik

  Cecha takiej sytuacji, która nieuchron­nie prowadzi do nieszczęśliwego końca, a powstałej na skutek konfliktu moralne­go. Może to być np. dylemat posłuszeń­stwa wobec równoważnych, choć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt

Do góry