Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  UKŁAD

   

  UKŁAD ang. system; fr. systee; nm. Sy­stem, Gestalt

  Zespół elementów powiązanych ze sobą i oddziałujących wzajemnie na siebie, dzięki czemu stanowi on pewną całość. Związki zachodzące między elementami układu, czyli oddziaływania między nimi, decydują o jego aspekcie dynamicznym. Aspekt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA

   

  TYPOLOGIA (gr. typos = odbicie, obraz + logos = słowo, nauka) ang. typology; fr. typologie; nm. Typologie

  metod. Zabieg polegający na wyróż­nieniu -^ typów (1), tj. przedmiotów wzor­cowych (realnych lub idealnych, ale posiadających wyraźne i wspólne cechy) w ob­rębie jakiegoś zbioru przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUCJORYZM

   

  TUCJORYZM (łc. tutior = pewniejszy, bezpieczniejszy) ang. tutiorism; fr. tutiorisme; nm. Tutiorismus

  et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, według którego pomimo żywionej wątpli­wości co do obowiązywalności normy ja­kiegoś prawa, również prawa pozytywne­go, należy postępować zgodnie z tym prawem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWIERDZENIE

   

  TWIERDZENIE gr. apóphasis, apóphansis; łc. propositum; nłc. afftrmatio, propositio; ang. affirmation, proposition, theorem (2); fr. affirmation; nm. Affirmation, Bejahung, Behauptung

  1. metod. Sąd twierdzący lub przeczący uznany przez kogoś za prawdziwy lub słuszny {-^ asercja /!/,-» teza 161); także...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWORZYWO

   

  TWORZYWO gr. hyle; łc. materia; ang. stuff; fr. etoffe; nm. Stoff

  Tworzywo wszechświata — termin E. Haeckla {Weltstoff), nabierający szcze­gólnego znaczenia u P. Teilharda de Chardin {etoffe de l'univers), według którego tworzywo wszechświata ma charakter za­równo materialny, jak i duchowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCZOŚĆ

   

  TWÓRCZOŚĆ gr. poiesis, demiourgta; łc. creatio; nłc. creamen; ang. creativity; fr. creation; nm. Kreativitat

  metaf. W odróżnieniu od -> stwarza­nia (1) — działanie polegające na przetwa­rzaniu czegoś istniejącego, powodowanie powstawania czegoś nowego jako orygi­nalnej kompozycji tworzonej z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYCHIZM

   

  TYCHIZM tyche = przypadek) ang. tychism; fr. tychisme; nm. Tychismus

  Termin wprowadzony przez C. S. Peirce'a (1892) na określenie jego własnego poglą­du, według którego nie ma w świecie ab­solutnego zdeterminowania, co nie jest tylko wyrazem naszej nieznajomości przyczyn, lecz zdaje się stanowić...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYP

   

  TYP (gr. typos, łc. typus = odbicie, obraz) ang. type; fr. type; nm. Typus, Typ

  1. metod, syn.—> Model (1) — przedmiot wzorcowy istniejący w rzeczywistości (typ empiryczny) lub konstrukcja pojęciowa (typ idealny); tzw. poję­cie typologiczne (-> typologia /1 /), umo­żliwiające grupowanie jakichś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSMIGRACJA

   

  TRANSMIGRACJA (nłc. <transmigratio> = wędrowanie) ang. transmigration of souls; fr. transmigration des dmes

  Wcielanie się duszy po śmierci człowie­ka w inne ciała — ludzkie, zwierzęce, roślinne, nieożywione, bądź przybieranie przez nią postaci demonów lub bogów. Pojęciem węższym, bo odnoszącym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚĆ

   

  TREŚĆ łc. materia; ang. meaning, content, matter, ix. contenu; nm. Gehalt, Inhalt

  metaf., t. pozn. Zdeterminowana na­tura bytu, stanowiąca jego zawartość i mo­gąca być przedmiotem poznania pojęcio­wego i ujęć definicyjnych.

  log. Treść nazwy (i odpowiadającego jej pojęcia) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt

Do góry