Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  UZDOLNIENIE

   

  UZDOLNIENIE nłc. aptitudo; ang. aptitude, faculty; fr. aptitude; nm. Eignung

  psych. Cecha ludzkiej osobowości wpły­wająca na sposób i poziom rozwiązywa­nia różnych problemów: życiowych, orga­nizacyjnych, naukowych, technicznych, artystycznych i in. W ^ analizie (5) czyn­nikowej uzdolnienia traktuje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPORZĄDKOWANIE (LOGICZNE)

   

  UPORZĄDKOWANIE (LOGICZNE) ang. order

  metod. Uszeregowanie elementów da­nego —> zbioru (1) w taki sposób, by każdy z nich znalazł określone miejsce w szeregu ze względu na jakąś —> relację (2) porząd­kującą zachodzącą między nimi. Uporząd­kowanie logiczne, obok —> typologii (1) i —> klasyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZNAWANIE

   

  UZNAWANIE gr. sygkatdthesis (= akt uznania) (1); ang. acceptance, assent; fr. assentiment; nm. Anerkennen, Setzung

  W filozofii stoickiej: umysłowe po­twierdzenie spostrzeżeń.

  metod. Przyjęcie zdania do -> systemu dedukcyjnego lub do -^ teorii (4b) empiry­cznej, podyktowane regułami uznawania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWNIENIE

   

  UPRAWNIENIE łc. ius; ang. right; fr. le droit; nm. Recht, Berechtigung, Bemachtigung

  et. -^ Prawo (ID) podmiotowe (ius) w od­różnieniu od prawa przedmiotowego {lex), wskazujące na dobra, jakie są należ­ne podmiotowi i których respektowania może on, a nawet powinien się domagać od innych ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTOPIA

   

  UTOPIA (gr. przeczenie ou- + topos = miejsce — w sumie: nigdzie) ang. utopia; fr. utopie; nm. Utopie

  „Miejsce, którego nie ma" — nazwa po­chodząca z tytułu dzieła Th. More'a (De optinio reipuhlicae statu, deque nova insula Utopia, 1516), w którym autor daje obraz idealnego społeczeństwa, żyjącego na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŁOŻENIE

  UŁOŻENIE gr. keisthai; łc. situs; ang. situation; fr. situation; nm. Lage

  metaf. Jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa —> kategorii (1) bytu, mianowicie —> przypadłość (1) relacyjna wyróżniona ze względu na usytuowanie (situm esse) różnych części integralnych ja­kiegoś bytu jednych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZENIE SIĘ

   

  UCZENIE SIĘ nłc. apprehensio; ang. the learning; fr. apprentissage; nm. Lernen

  psych. Wszelka modyfikacja —> zacho­wania podmiotu, jaka zachodzi pod wpły­wem jego kontaktu ze środowiskiem, z wykluczeniem zmian wywołanych cho­robą, zmęczeniem, adaptacją sensoryczną; także sam proces, dzięki któremu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZUCIE

   

  UCZUCIE gr. pathos; łc. affedus, affectio, sensus; nłc. passio (1); ang. sentiment/feeling; fr. sentiment; nm. Gefuhl, Gemut

  1. W psychologii filozoficznej (w tomizmie): poruszenie w pożądawczo-zmysłowej sferze życia psychicznego podmiotu, który dąży do jakiegoś dobra zmysłowego lub duchowego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJEDNOSTKOWIENIE

   

   metaf. W filozofii scholastycznej: fakt urzeczywistnienia w -^ jednostce (2) ja­kiegoś wzoru gatunkowego. -> Indywiduacja (1), -^ jednostkowienie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJĘCIE

   

  UJĘCIE łc. perceptio, notio; nłc. apprehensio, intentio actualis; ang. apprehension; fr. apprehension; nm. Apprehension, Aujfassung

  1. t. pozn. W odróżnieniu od -^ sądze­nia i —> rozumowania — akt, poprzez któ­ry intelekt przyswajając sobie jakąś treść dociera do przedmiotu poznania i tworzy —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt

Do góry