Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  WARUNEK

   

  WARUNEK gr. hypóthesis; łc. condicio; ang. condition; fr. condition; nm. Bedingung

  metaf. To, co determinuje działanie -^ przyczyny (IC) wywołującej -> skutek (1) — bądź w sposób pozytywny (warunek pozytywny), bądź w sposób negatyw­ny, kiedy niewystępowanie jakiegoś wa-rurJ<u wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKOWANIE

   

  WARUNKOWANIE ang. conditioning; £r. conditionnement; nm. Konditionierung, Konditionieren, Konditionalitat, Bedingtheit

  psych, a) Warunkowanie klasyczne (I. P. Pawłów) — proces prowadzący do zwię­kszenia się repertuaru bodźców, które wy­wołują reakcję organizmu (tzw. uczenie się bodźców).

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VIS AESTIMATIVA

   

  VIS AESTIMATIVA (nłc. vis aestimativa> = władza osądu) nm. Urteilskraft

   Scholastyczne określenie (Awicenna, Tomasz Z Akwinu, F. Suarez) tzw. władzy oce­ny zmysłowej, dzięki której zwierzęta mia­łyby poznawać, co jest dla nich użyteczne, a co szkodliwe (—> instynkt /I/). Władza ta — według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTECZNOŚĆ

   

  UŻYTECZNOŚĆ łc. utilitas; ang. utility; fr. utilite; nm. Nutzlichkeit, Brauchbarkeit

  1. et. Podstawowe pojęcie —> utylitaryzmu, w myśl którego dokonuje się oceny przedmiotu czynów ludzkich ze względu na przyjemność, jaką zapewniają, i przy­krość, jakiej pozwalają uniknąć (J. Bentham, J. St...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTYLITARYZM

   

  UTYLITARYZM <łc. utilitas = korzyść, wygoda, pożytek) ang. utilitarianism; fr. utilitarisme; nm. Utilitarismus, Nutzlichkeitstheorie

  et. Odmiana —> eudajmonizmu upatru­jąca w respektowaniu zasady —> użytecz­ności (1) skuteczną drogę do osiągnięcia szczęścia. Użyteczność jest więc w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMIEJĘTNOŚĆ

   

  UMIEJĘTNOŚĆ gr. techne; łc. ars; ang. ability (1), science (2); fr. savoir-faire (1), science (2); nm. Konnen (1), Fahigkeit (1), Wissenschaft (2)

  Praktyczna znajomość czegoś, zdol­ność wykonania czegoś, np. inteligencja jako zdolność trafnego wyzyskania posia­danej wiedzy w nietypowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWAGA

   

  UWAGA łc. attentio; ang. attention; fr. attention; nm. Aufmerksamkeit

  psych. Proces psychiczny prowadzą­cy do ograniczania zakresu bodźców, na które jednostka reaguje w danym mo­mencie.

  psych. Stan świadomości, dla którego charakterystyczne jest uczynienie pew­nych treści, kosztem innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA SPOŁECZNA

   

  UMOWA SPOŁECZNA ang. social contract; fr. contrat social, pacte social; nm. Gesellschaftsvertrag, Yerabredung

  Hipotetyczna zasada funkcjonowania spo­łeczeństwa przyjęta w doktrynach prawa natury. Wyjaśnia ona podstawę i początki społeczeństwa — również podstawy wła­dzy politycznej — tym, że w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZASADNIENIE

   

  UZASADNIENIE ang. foundation; fr. fondement; nm. Begrundung, Grundlegung

  metod. Wykazanie, że jakaś wypowiedź spełnia warunki pozwalające uznać ją za twierdzenie prawdziwe lub słuszne (—> uznawanie /2/).

  Rozróżnia się:

  uzasadnienie bezpośred­nie — polegające na odwołaniu się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMYSŁ

   

  UMYSŁ gr. noris, phren; łc. animus, mens (2); ang. mind; fr. esprit; nm. Geist (1), Gemiit (2)

  1. psych., t. pozn. Władze duchowej sfe­ry życia człowieka, tj. -^ intelekt i -^ wola, przejawiające się przede wszystkim w zdol­ności poznawania i wyboru. —> Rozum, -^ cogitatio.

  2. psych., t. pozn. Mens —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry