Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  WIECZNOŚĆ

   

  WIECZNOŚĆ gr. aión; łc. aeternitas (la), aevum (2b); nłc. sempiternitas; ang. eternity, aeviternity (2b); fr. eternite; nm. Ewigkeit

  1. filoz. przyr., metaf. Nieposiadanie cza­sowego początku ani końca — pojęcie od­noszone w starożytnej filozofii greckiej do tworzywa świata (-^ chaos, pramateria) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERYFIKACJA

   

  WERYFIKACJA (nłc. <veńficatio> = spraw­dzenie) ang. verification, confirmation; fr. verification; nm. Yerifikation, Bewahrheitung

  metod. Wykazanie prawdziwości dane­go zdania.

  Weryfikacja empiryczna — wykazanie prawdziwości zdania na pod­stawie danych doświadczenia, dokonywa­ne w ten sposób, że ze zdania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERYSYMILIZM

   

  WERYSYMILIZM <łc. verisimilis = pra­wdopodobny, mający podobieństwo do prawdy)

  t. pozn. Zaproponowana przez A. Krokiewicza nazwa poglądu Filona z Laryssy, według którego istnieje rodzajowa — nie obiektywna, lecz subiektywna — prawda ludzka, narzucana poszczególnym ludziom przez ich rodzajową naturę i nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARA

   

  WIARA gr. pistis; łc.fides; ang. faith; nm. Glaube

  W węższym znaczeniu: uznanie czegoś za prawdę na podstawie argumentów, które nie stanowią ścisłego dowodu, zwłaszcza zaś na podstawie cudzego świadectwa.

  W szerszym znaczeniu: postawa du­chowa obejmująca akceptację i jednocześ­nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDZENIE W BOGU

   

  WIDZENIE W BOGU (tłum. fr. <vision en Dieu>}

  Teoria N. de Malebranche'a, według któ­rej człowiek widzi w Bogu — poprzez -^ idee (IIAa) — nie tylko „prawdy wieczne" czy też normy wyznaczające sądy o war­tości (doktryna Augustyna), lecz również rzeczy materialne. W ten sposób kontakt poznawczy człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄTPIENIE

   

  WĄTPIENIE łc. dubitatio; ang. douht; iv. doute; nm. Zweifel, Bezweiflung

  1. t.pozn. W przeciwstawieniu do—> pew­ności (1) — brak -^ asercji (1) u kogoś, kto się zastanawia, czy jakiś fakt rzeczywiście występuje, czy jakieś zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Wątpienie meto­dyczne (doute methodique)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WADA

   

  WADA gr. kakia; łc. vitium; ang. vice; fr. vice; nm. Fehler

  et. W przeciwstawieniu do -> cnoty (2) — stała dyspozycja woli do spełniania określonych aktów moralnie złych. W eudajmonistycznej etyce Arystotelesa cnoty i wady nie są w stosunku do siebie prze­ciwne, gdyż pierwsze nie potrzebują dru­gich do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA

   

  WALKA ang. struggle; fr. lutte; nm. Kampf

  biol. Walka o byt {strugglefor existence, struggle for life) — jeden z czynni­ków -^ ewolucji (II-2Ac), jaki stanowią wszystkie przejawy życiowe organizmów zwierzęcych i roślinnych, w przeciwstaw­ne czynnikom powodującym zwiększenie śmiertelności wśród...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARIABILIZM

   

  WARIABILIZM (łc. variabilis = zmienny) ang. variability; fr. variabilite; nm. Variabilitat

  filoz. przyr., metaf. W)mrodząca się od Heraklita z Efezu ontologiczna teoria zmien­ności wszechrzeczy. Według Heraklita ca­ła rzeczywistość wciąż się zmienia („Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki";...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ

   

  WARTOŚĆ gr. he aksia, aksioma, aksiosis; łc. valor; ang. value, worth; fr. valeur; nm. Wert, Wahrheitswerte (4)

  1. Cecha przysługująca danej rzeczy (obiektywistyczne ujęcie wartości) lub też przypisywana jej przez podmiot — do­wolnie (ujęcie subiektywistyczne) bądź zgodnie z przyjętymi w danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /3 959

  praca w formacie txt

Do góry