Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  WOLUNTARYZM

   

  WOLUNTARYZM <łc. voluntarius = za­leżny od woli) ang. voluntarism; ix. volontarisme; nm. voluntarismus, Ethelismus

  Termin utworzony przez F. Tonniesa (1883) {voluntaristisch — „woluntarystyczny"), a rozpowszeclmiony przez F. Paulsena (1892), odnoszony do różnych doktryn filozoficznych (m. in. do poglądów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRAŻENIE

   

  WRAŻENIE gr. typosis, aisthesis; łc. sensus; ang. sensation; fr. sensation; nm. Empfindung

  psych., t. pozn. Elementarny fakt psychi­czny wywołany przez pobudzenie które­goś z organów zmysłowych danego pod­miotu. Wrażeniami są np. barwy, dźwięki, smaki, zapachy. Dawniej wrażenia nazy­wano —> czuciami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOŚĆ

   

  WOLNOŚĆ gr. eleutheria (= wolność we­wnętrzna — stoicy; wolność od zbędnych potrzeb — Epikur; wolność polityczna — Arystoteles); łc. libertas; ang. liberty, fre­edom; fr. liberte; nm. Freiheit

  metaf. Całkowita niezależność istoty żywej od czegokolwiek; w tym znaczeniu bezwzględnie wolny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /4 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA CHCĄCA - WOLA CHCIANA

   

  WOLA CHCĄCA - WOLA CHCIANA (tłum. fr. wolonte voulante, volonte voulue>)

  Pojęcia występujące u M. Blondela i E. Le Roy: wolą chcianą człowiek dokonuje wy­boru celów, które wyraźnie sobie przed­stawia; wola chcąca zmierza zawsze poza cele jego doraźnych pragnień, ku dobru absolutnemu, które zna on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA MOCY

   

  WOLA MOCY (tłum. nm. <Wille zur Machb) ang. will to -power; fr. volonte de puissance

  U F. W. Nietzschego: ukonkretniona Schopenhauerowska —> wola życia, prze­ciwstawiona Darwinowskiej —> walce (1) o byt. Konkretyzacja ta polega na wskaza­niu, że człowiek chce nie tylko utrzymać się przy życiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLA ŻYCIA

   

  WOLA ŻYCIA (tłum. mn. <Wille zum Leben>) ang. will to live; fr. volonte de vivre, vouloir vivre

  U A. Schopenhauera: uniwersalna zasa­da dotycząca istot żywych, zgodnie z któ­rą wszystkie one dążą do utrzymania ży­cia w formie właściwej ich rodzajowi lub gatunkowi; —> wola mocy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNA WOLA (wolna decyzja, wol­ność woli)

   

  WOLNA WOLA (wolna decyzja, wol­ność woli) łc. liberum arbitrium; ang. free-will; fr. libre-arbitre; nm. Willensfreiheit

  Nieskrępowana niczym — szczególnie wcześniejszymi uwarunkowaniami psy­chicznymi czy fizjologicznymi — zdol­ność wyboru (liberum arbitrium indifferentiae; freedom of indifference)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZA

   

  WŁADZA gr. dynamis, dynasteia; łc. potentia (1), virtus {2),facultas (2), vis (2), potestas (4); ang. power (1, 4), faculty (2); fr. le pouvoir (1, 4), faculte (2), puissance (2); nm. vermogen (1, 2), Macht (4), Gewalt (4), Herrschaft (4)

  metaf. -^ Możność (B) czynna, będą­ca odmianą —> jakości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁASNOŚĆ

   

  WŁASNOŚĆ łc. dominium (2); nłc. proprium; ang. character (1), property; fr. le propre, caractere (1), propriete (2); nm. Charakter (1), Eigentum (2)

  1. metaf. a) W sensie węższym: syn.—> ce­cha (2) (nieistotna); —> przypadłość (1) (ac-cidens).

  b) W sensie szerszym: każde określenie przysługujące...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁAŚCIWOŚĆ

   

  WŁAŚCIWOŚĆ gr. idion; łc. proprietas; nłc. attributum, idiomu; ang. property, characteristic; fr. le propre; nm. Eigenschaft, Eigenheit, Beschajfenheit

  1. W logice tradycyjnej: jakość istotna konsekutywna danego przedmiotu (tzn. będąca koniecznym następstwem jego cech konstytutywnych) (->cecha/3a/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt

Do góry