Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ZMYSŁ MORALNY

   

  ZMYSŁ MORALNY (tłum. ang. ) ang. moral faculty; fr. sens moral; run. moralisclter Sinn

  et. Określenie używane przez angiel­skich moralistów (A. A. Shaftesbury, F. Hutcheson, J. Butler) na oznaczenie zdolności rozróżniania dobra i zła za pomocą pew­nego rodzaju intuicji, która pozwala czło­wiekowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁO

   

  ZŁO gr. to kakón, kakia (Ib), tó phaulon; łc. malum; ang. evil; fr. mai; nm. Uhel, Boses

  metaf. Pozytywwna pod względem by­towym natura, będąca następstwem podzieloności bytu (—> niepodzieloność) i skutkiem bytowej wielości (m. in. pitagorejczycy, Platon, Plotyn, Filon z Aleksan­drii, Orygenes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBIÓR

   

  ZBIÓR ang. set; fr. ensemble; nm. Kollektiv, Menge

  1. W sensie dystrybutywnym — pod­stawowe, niedefiniowalne pojęcie -^ teorii mnogości, zajmującej się szczególnie zbio­rami nieskończonymi. Pojęcie zbioru okre­śla się w sposób pośredni, przez charakte­rystykę następujących działań na zbio­rach:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIE

   

  ZAŁOŻENIE gr. hypóthesis; łc. prinapium; ang. assumption; fr. presupposition; nm. Voraussetzung

  metod. syn.-> Hipoteza (2).

  log. Przesłanka dowodzenia, dla któ­rej nie wymaga się -^ asercji (1) (np. -^ do­wód apagogiczny).

  log. Pierwszy człon twierdzenia wyra­żonego w postaci okresu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABAWA

   

  ZABAWA gr. paidid; łc. ludus; ang. amuse­ment; fr. amusement, divertissement; nm. Lustbarkeit, Vergnugung

  Działanie autoteliczne, tzn. takie, którego główny cel (obejmujący również przyje­mność płynącą z takiego działania) leży w nim samym, w przeciwstawieniu do heterotelicznej (tj. mającej jakiś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDANIE

   

  ZDANIE gr. apóphansis, apophantikós lo­gos; łc. enuntiatio; nłc. propositio; ang. proposition, sentence; fr. proposition; nm. Satz, Proposition

  log. Termin „zdanie" bez bliższego okre­ślenia oznacza tzw. zdanie w sensie logi­cznym (truthapt), czyli zdanie oznajmujące. O tym, czy dane wyrażenie jest w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA

   

  ZASADA gr. arche; łc. principium; ang. principle, ground; fr. principe; nm. Prinzip, Ursprungsgrund, Grundsatz

  To, co rozum odkrywa w wyniku anali­zy jako pierwotne lub to, co przyjmuje za podstawę procesu syntezy.

  Zasady rozumowe {principia rationis) lub pierwsze zasady (prima principia) — twierdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIE

   

  ZACHOWANIE ang. behaviour; fr. co-portement; nm. Verhalten

  psych. Reakcja organizmu lub jego czę­ści na —> bodźce, będąca jego ustosunko­waniem się do środowiska, bądź zbiór ta­kich reakcji; także — wszelkie przejawy aktywności (zwłaszcza ruchowej) organi­zmu. Pojęcie zachowania jest podstawo­wym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDARZENIE

   

  ZDARZENIE gr. tó symbebekós, pdgma; łc. eventum; ang. event; fr. evenement; nm. Ereignis, vorkommnis

  1. Krótkotrwałe zjawisko lub fakt, wy­stępujące w określonym miejscu i czasie; może to być także ich ciąg, traktowany ja­ko proces rozciągnięty w czasie. —> Ewentyzm.

  W prakseologii — zmiana lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA EKONOMICZNOŚCI

   

  ZASADA EKONOMICZNOŚCI ang. law of parsimony, principle ofeconomy; fr. loi {principe) de parcimonie, principe d'economie; nm. Prinzip der Sparsamkeit

  Nowożytne określenie metodologicznej reguły, znanej wcześniej pod nazwą —> „brzy­twy Ockhama", o brzmieniu następującym: „entia non sunt multiplicanda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt

Do góry