Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ZMIANA

   

  ZMIANA gr. metabole, alloiosis, kinesis; łc. immutatio, mutatio; nłc. alteratio (b); ang. change, alteration; fr. changement; nm. Vermderung, Anderung, Alteration, variation

  metaf., filoz. przyr. U Arystotelesa: alloiosis — fakt stawania się lub czynienia czymś innym, należący do kategorii —> jakości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ WNIOSKOWANIA

   

  ZMYSŁ WNIOSKOWANIA (tłum. ang. <illative sense>) nm. Folgerungssinn, Folgerungsorgan

  Termin J. H. Newmana utworzony na wzór terminów -> „zmysł moralny" czy -> „zmysł piękna" na oznaczenie właści­wej indywidualnemu podmiotowi zdol­ności do godzenia zasad logiki, czyli do­chodzenia prawdy według reguł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNA

   

  ZMIENNA ang. the variable; fr. la variable; nm. variable

  log. Wyrażenie języka formalnego o po­staci pojedynczej litery, za które wolno podstawiać wyrażenia z określonej kate­gorii syntaktycznej (^ kategorie semanty­czne): zdania za zmienną zdaniową {sentential variable, propositional variable), na­zwy —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ

   

  ZDOLNOŚĆ gr. dynamis; ic. facultas; nłc. capacitas; ang. capacity, ability, faculty; fr. capacite, aptitude; nm. Fahigkeit

  psych. -> Uzdolnienie.

  psych. -^ Władza (2). Terminu „zdol­ność" używa się raczej na określenie siły psychicznej w stanie czysto potencjalnym, natomiast terminu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ WSPÓLNY

   

  ZMYSŁ WSPÓLNY gr. koine aisthesis, proton aisthetikón, kyrion aistheterion (Ary­stoteles); nłc. sensus communis (1), sensorium commune (1); ang. common sense; ix. sens commun; nm. Gemeinsinn, Gemeinschafts-sinn

  1. psych., t. pozn. Jeden ze zmysłów we­wnętrznych > zmysł (c) wspólny jako świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ

   

  ZMIENNOŚĆ ang. variability, variahleness, changeability; fr. variabilite; nm. Variabilitat, verdnderlichkeit, Wankelmutigkeit, Wechseln

  Występowanie —> zmian (—> wariabilizm).

  biol. Związane ze wzrostem, a zwła­szcza z -> rozwojem (3), powstawanie róż­nic w cechach organizmów. Zwykle wy­różnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWY ROZSĄDEK

   

  ZDROWY ROZSĄDEK nłc. sensus communis (1); ang. sense (1), good sense (1, 2), common sense (3); fr. hon sens (1, 2), sens commun (3); nm. gesunder verstand (1, 2), gesunder Menschenverstand (1, 2), Gemeinsinn {3),gemeiner Yerstand (3), einfacher Yer­stand (3)

  Tyle, co -^ rozsądek (1) (często bez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE

   

  ZNACZENIE łc. significatio, sensus; ang. meaning, signification, sense; fr. signification, sens; nm. Bedeutung, Sinn

  To, co pozwala danemu pojęciu, słowu, znakowi itp. wyrazić jakiś stan rzeczy, na który to słowo itd. wskazuje; w ten sposób rzecz może otrzymać znaczenie niezależ­nie od swych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ

   

  ZMYSŁ gr. aisthesis, aistheterion (Arysto­teles); łc. sensus; ang. sense; fr. sens; nm. Sinn

  psych., t. pozn. Zdolność reagowania —» wrażeniami na określone kategorie bodź­ców, uwarunkowana istnieniem odpowie­dnio wyspecjalizowanego analizatora (w za­kresie odbioru wrażeń, np. wzrokowych, słuchowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO

   

  ZJAWISKO gr. phainómenon; nłc. phaenomenon; ang. phenomenon; fr. phenomene; nm. Phanomen, Phdnomenon, Erscheinung

  t. pozn., psych. To, co się ukazuje zmy­słom lub świadomości.

  filoz. przyr. —> Zdarzenie (1) w świecie

  przyrody, z reguły występujące jako -^ pro­ces (1).

  U I. Kanta:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt

Do góry