Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ZOOPSYCHOLOGIA

   

  ZOOPSYCHOLOGIA <gr. dzóon = zwie­rzę + —> 'psychologia') ang. zoopsychology

  Dyscyplina biologiczna traktowana jako nauka porównawcza o zachowaniach zwie­rząt w aspekcie przystosowawczym i ewo­lucyjnym. Obydwa aspekty wskazują na odejście od mechanistycznego tłumacze­nia instynktu za pomocą wrodzoności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUPEŁNOŚĆ

   

  ZUPEŁNOŚĆ ang. completeness; fr. completude; nm. vollstandigkeit

  log. Własność —> systemu dedukcyj­nego polegająca na tym, że dla każdego zdania zbudowanego w języku tego syste­mu zachodzi jedno z dwojga: albo to zda­nie, albo jego zaprzeczenie jest tezą syste­mu. Własność tę posiada np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE

   

  ŻYCIE gr. bios, dzoe, psyche; łc. vita; ang. life; fr. vie; nm. Leben

  1. biol. Sposób istnienia i funkcjonowa­nia wszelkich organizmów, charakteryzu­jący się przede wszystkim zdolnością przy­swajania substancji z zewnątrz, wzrostu, rozmnażania się.

  Obserwacji naukowej dotyczącej proce­sów życiowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCZLIWOŚĆ

   

  ŻYCZLIWOŚĆ gr. eunoia; łc. benevolentia; ang. benevolence, goodwill; fr. bienveillance; nm. Wohlwollen

  et. Postawa wobec innych osób nace­chowana gotowością czynienia im dobra. Według Arystotelesa życzliwość jest ro­dzajem najbliższym przyjaźni i miłości. Odosobniony pogląd, że życzliwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWINA

   

  ŻYWINA gr. dzóon; łc. animal; nłc. vivum; ang. the animal; fr. Vanimal; nm. Tier

  Słowo odnotowane przez S. B. Lindego — obok synonimicznych '(to) żywię' i 'żywocina' — oznaczające „istotę żyjącą". Stosowane przez ruektórych polskich hi­storyków starożytnej filozofii greckiej (A. Krokiewicz, J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWIOŁY

   

  ŻYWIOŁY gr. stoicheta; łc. elementa; ang. elements; fr. elements; nm. Elemente

  Słowo 'żywioł' albo 'żywioła' odnoto­wane przez S. B. Lindego jako „pierwia­stek jestestw, element", „początek, a jako­by źrzódło każdej rzeczy".

  filoz. przyr. W starogreckiej kosmologii i fizyce — pierwiastki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAK

   

  ZNAK gr. sema, semeion; łc. signum, significatio, nota; ang. sign; fr. signe; nm. Zeichen

  Wszelki przedmiot, który w jakikolwiek sposób odnosi swego użytkownika do cze­goś transcendentnego w stosunku do siebie samego, stanowiąc środek w poznaniu cze­goś innego. Szerokie pojęcie znaku obejmu­je 1) znaki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ PIĘKNA

   

  ZMYSŁ PIĘKNA (tłum. ang. )

  estet. Analogiczne do określenia -^ „zmysł moralny" określenie wrodzonej wrażliwości człowieka na piękno, będącej warunkiem przyjemności estetycznych, oraz jego zdolno­ści do wydawania ocen estetycznych (A. A. Shaftesbury, F. Hutcheson).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁUDZENIE

   

  ZŁUDZENIE gr. apte; łc. illusio; ang. illu­sion, delusion; fr. illusion; nm. Illusion, Tauschung, Schein

  t. pozn., psych. Wzięcie czegoś, co nie ist­nieje, za rzeczywistość, lub błędne ujęcie jakiegoś jej fragmentu, takie jak halucyna­cja, —> iluzja itp., zwane przez analityków brytyjskich deluzją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMYSŁ WEWNĘTRZNY

   

  ZMYSŁ WEWNĘTRZNY ang. inner sen­se, internał sense; fr. sens intime, sens interieur; nm. innerer Sinn

  psych., t. pozn. —> Zmysł (b).

  U J. Locke'a: internal sense — właściwsze określenie tego, co on sam nazywa zazwy­czaj syn.^ refleksją (1).

  U I. Kanta; innerer Sinn (w przeciwstawie­niu do ausserer...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt

Do góry