Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  AKCYDENS

  (łac. accidens = przy­padkowy, uboczny, nieistotny; acci-dere = przytrafiać się; adcadere = upaść obok, dołączyć się) Przypad­łość: nieistotna, niekonieczna, przy­padkowa cecha bytu; element zmien­ny; własność niesamodzielna, nie mo­gąca istnieć bez podłoża.

  [1] W kla­sycznej filozofii:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETEJOLOGIA

  (gr. aletheia = nieskrytość, jawność + logos = słowo, nauka, teoria) „Nauka o prawdzie" lub „teoria prawdy", rzadziej: „fenome­nologia prawdy" lub „ejdetyka praw­dy".

  Termin stosowany na określenie tej części refleksji filozoficznej, która zmierza do odkrycia filozoficznych podstaw -> prawdy, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOGNITYWIZM

  (gr. a = nie + łac. cognitio = poznanie) ANTY-KOGNITYWIZM, NONKOGNITY-WIZM, NONKOGNICJONIZM Sta­nowisko w -» metaetyce, opozycyjne wobec -> kognitywizmu.

  A. traktuje wypowiedzi etyczne (oceny i normy) jako pseudozdania, tzn. odmawia im statusu wypowiedzi o charakterze po­znawczym w tym sensie, iż mówią one (wg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

  (gr. aletheia = nieskry­tość; to, co nieskryte; od a = nie + letheia = skrytość, zatajenie) Filo­zoficzną treść tego słowa najczęściej oddaje się za pomocą łacińskiego veritas (-> prawda).

  Z tym, że - sto­sownie do określenia Heideggera z Sein undZeit (1927) - a. w sensie prawdy winna być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

  (gr. a = nie + kosmos = świat) Stanowisko zaprzeczające realności świata zewnętrznego wobec poznającego podmiotu i, jako takie, stanowiące konsekwencję założeń -> immaterializmu, szczególnie w jego wersji głoszonej przez Berkeleya (—> esse   est  percipere   aut   percipi).

  Główne tezy tej koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

  (łac. ąffectus = namiętność, pożądanie, wzburzenie, wzruszenie)

  [1] W znaczeniu powszechnie uży­wanym: krótkotrwałe i silne uczucie uzależnione od temperamentu czło­wieka, znacząco osłabiające jego samokontrolę.

  [2] W filozofii m.in.:

  a) a. w -» stoicyzmie (zawiść, pożą­danie, smutek, obawa)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A PRIORI

  (łac. a priori = uprzednio, z góry, z założenia)

  [1] W teorii poz­nania: określenie stosowane dla ozna­czenia tej części ludzkiego poznania (lub wiedzy), które nie jest poprze­dzone żadnym -> doświadczeniem i które, dla potwierdzenia swej praw­dziwości, nie wymaga odwołania się do jakichkolwiek faktów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYHISTORYZM

  Stanowisko —» historiozofi­czne, formułowane w opozycji do —> historyzmu, eksponujące zasadę nie­zmienności w dziejach. Ahistoryczny sposób myślenia cechuje wskazywa­nie na ponadczasowe, trwałe wartości oraz struktury.

  A. występuje w teorii wiecznego powrotu, obecnej w sta­rożytnych kulturach (i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA

  (łac. ąffirmatio = potwierdzenie, przyjęcie)

  [1] W teorii poznania: moment stwierdzenia lub uznania czegoś pozytywnie (asercja) lub negatywnie (negacja).

  [2] W lo­gice: czynność stwierdzenia przyna­leżności dwóch pojęć do siebie (np. „drzewo jest rośliną"), w odróżnieniu od negacji, która wyklucza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUT

  (łac. absolutus = nie-związany, nieograniczony, niezależ­ny) To, co w sobie zawiera rację wła­snego istnienia. Byt doskonały, pier­wotny, niezależny, nieuwarunkowa-ny, nieograniczony. Ostateczna racja bytu. Jako byt konieczny i niezłożony jest racją istnienia bytów przygod­nych i złożonych. Koncepcja a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Abcede Dodano /07.12.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt

Do góry