Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA LOGICZNA

  ANALIZA LOGICZNA (gr. analysis = rozbiór, rozkładanie; logos = słowo, pojęcie, język, rozum) Metoda polegająca na wykorzystaniu instru­mentów logicznych do: a) badania formalnej poprawności stosowanych procedur poznawczych (np. różnego typu rozumowań); b) sprawdzania sensowności formułowanych twier­dzeń;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIZM

  ANOMIZM (gr. a = nie + nomos = prawo, umowa) Termin stosowany niekiedy w odniesieniu do stanowiska w etyce postulującego tzw. moral­ność bez powinności i sankcji, zwła­szcza koncepcji Guyau (Esquisse dune morale sans obligation ni sanction, 1885). W ujęciu tym, sta­nowiącym odmianę —> naturalizmu etycznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGIA

  ANALOGIA (gr. analogia = odpowiedniość, stosowność, podobień­stwo) [1] W metodologii: stosunek podobieństwa, jaki zachodzi pomię­dzy przynajmniej dwoma przedmio­tami ze względu na ich pozycję by­tową, wewnętrzną strukturę i (lub) posiadane cechy. A., jaka zachodzi pomiędzy przedmiotami (lub klasami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOCENTRYZM

  ANTROPOCENTRYZM (gr. anthropos — człowiek + łac. centrum = środek) Pogląd wyznaczający człowie­kowi pierwszoplanowe miejsce w rze­czywistości i interpretujący świat z pozycji wyłącznie ludzkich, zgodnie z najstarszą i najbardziej znaną for­mułą a. wyrażoną w sentencji Protagorasa: „Człowiek jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGON

  ANALOGON (gr. analogos - odpo­wiedni, stosowny, podobny) To, co łączy (upodobnia) przedmioty pozo­stające wobec siebie w stosunku —> analogii. Treść wspólna, przysługują­ca przedmiotom analogicznym wzglę­dem siebie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

  AMORALIZM (gr. a - nie + łac. moralis - obyczajny, obyczajowy, dotyczący obyczaju) [1] W etyce: pogląd usiłujący unieważnić lub, co najmniej, zakwestionować sens i moc wiążącą wszelkich wartości i ideałów moralnych, także wszelkich reguł i norm. A. podważa też wszelkie auto­rytety i zasadność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETEJOLOGIA

  ALETEJOLOGIA (gr. aletheia = nieskrytość, jawność + logos = słowo, nauka, teoria) „Nauka o prawdzie" lub „teoria prawdy", rzadziej: „fenome­nologia prawdy" lub „ejdetyka praw­dy". Termin stosowany na określenie tej części refleksji filozoficznej, która zmierza do odkrycia filozoficznych podstaw -> prawdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOGNITYWIZM, ANTYKOGNITYWIZM, NONKOGNITYWIZM, NONKOGNICJONIZM

  AKOGNITYWIZM (gr. a = nie + łac. cognitio = poznanie) ANTYKOGNITYWIZM, NONKOGNITYWIZM, NONKOGNICJONIZM

  >

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

  ALETHEIA (gr. aletheia = nieskry­tość; to, co nieskryte; od a = nie + letheia = skrytość, zatajenie) Filo­zoficzną treść tego słowa najczęściej oddaje się za pomocą łacińskiego veritas (-> prawda). Z tym, że - sto­sownie do określenia Heideggera z Sein und Zeit (1927) - a. w sensie prawdy winna być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKOSMIZM

  AKOSMIZM (gr. a = nie + kosmos = świat) Stanowisko zaprzeczające realności świata zewnętrznego wobec poznającego podmiotu i, jako takie, stanowiące konsekwencję założeń -> immaterializmu, szczególnie w jego wersji głoszonej przez Berkeleya (—> esse   est  percipere   aut   percipi).Główne tezy tej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /10.12.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt

Do góry