Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ATRYBUT

  ATRYBUT (łac. attributum = przyłą­czone, włączone; attributus = przypi­sany, naznaczony; attribuo = przy­pisać, przydzielić)

  Przymiot - cecha istotowa, konstytutywna bytu; pier­wotna własność przedmiotu. [1] Ter­min, którego znaczenie wyprowadza się z rozważań Arystotelesa dotyczą­cych teorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATMAN

  ATMAN (sanskr. atman = tchnienie, dusza, jaźń) Pojęcie występujące w -> indyjskiej filozofii, kluczowe dla —> hinduizmu. Znaczenie wczesne, wedyjskie — dech, tchnienie; później­sze - dusza jako zasada życia lub byt niepodległy powszechnej zmienności (—> sansara), a także osoba jako zasa­da strukturalnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOTELIZM

  Nazwa nurtu fi­lozoficznego inspirowanego pogląda­mi Arystotelesa (384/3-322 r. p.n.e.) Bezpośrednimi intelektualnymi spad­kobiercami Arystotelesa byli: Teofrast i Straton. Po Stratonie a. przeży­wał kryzys, trwający do początku na­szej ery. Wtedy Andronikos z Rodos (I w. p.n.e.) zredagował i wydał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOM

  ATOM (gr. atomos = niepodzielny) Kategoria wprowadzona do rozważań filozoficzno-przyrodniczych przez Leukipposa i jego ucznia Demokryta, na oznaczenie najmniejszej (a więc niepodzielnej) materialnej (cielesnej) cząsteczki rzeczywistości. Przez Leu­kipposa cząstka ta nazywana była też „schematem" (gr. schema...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA

  ASCEZA (gr. askesis = ćwiczenie) Praktyka powściągania pragnień, uwalniająca od przywiązania do świata i celująca w osiągnięcie doskonałości. Na ogół towarzyszy jej motyw religijny i wówczas warunkuje czystość rytualną, mistyczną unię z bóst­wem albo stanowi odzew na swoiste powołanie. Pobudką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMIZM

  ATOMIZM (gr. atomos = niepodzielny) [1] A. fizykalny: teoria budowy i struktury rzeczywistości zapocząt­kowana koncepcją Leukipposa i Demokryta, zgodnie z którą kosmos (gr. tosmos = świat, porządek), to dyna­miczny układ -> atomów, pozosta­jących w ciągłych ruchu (w ciągłym "Wirze"). Stanowisko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /2 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJA

  ASOCJACJA (łac. associatio = towarzyszenie, połączenie) Termin wprowadzony przez Locke'a, na oz­naczenie procesu kojarzenia ze sobą najmniej dwu sposobów aktywności psychicznej (wrażeń, wyobra­żeń, spostrzeżeń, myśli, pragnień). Proces ten zachodzi bez udziału woli, na podstawie zasad a. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJONIZM

  ASOCJACJONIZM (łac. associatio = towarzyszenie, połączenie) [1] W znaczeniu węższym: kierunek w psy­chologii empirycznej XIX w., wyjaś­niający dynamikę zjawisk psychicz­nych za pomocą praw -> asocjacji. Wg a., życie psychiczne da się spro­wadzić do składników elementar­nych, gdyż złożone zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

  ATARAKSJA (gr. ataraksia = spokój, niewzruszalność; a = nie + taraksis = nieład) Określenie stanu psychicznej równowagi, wewnętrz­nego, niezmąconego niczym spokoju ducha. A. była kluczową kategorią wielu stanowisk w etyce starożytnej. Pojawiła się już w koncepcji Demokryta, jako synonim —> eutymii. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATEIZM

  ATEIZM (gr. atheos = bezbożny) Zaprzeczenie istnienia Boga bądź odrzucenie wiary religijnej. [1] A. teoretyczny odrzuca wiarę w istnienie Boga jako niezgodną z postulatem i praktyką racjonalnego wyjaśniania świata. Podstawowe racje negacji mniemania o istnieniu Boga, to: a) zbędność hipotezy Boga w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /11.12.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt

Do góry