Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  BIERNOŚĆ

  BIERNOŚĆ (łac. passio) [1] W me­tafizyce: doznawanie działania (gr. paschein) - jedna z dziesięciu —> ka­tegorii u Arystotelesa (-» akcydens wynikający z przyjęcia przez byt aktu działania), jako forma orzekania o by­cie odpowiada na pytanie „czego do­znaje". [2] W etyce: pasywność - określenie postawy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRALIJSKA FILOZOFIA

  AUSTRALIJSKA FILOZOFIA - została zapoczątkowana pod koniec XIX w. Dominującym nurtem był wówczas heglizm w wydaniu brytyjskim. Wkrótce obszar zainteresowań znacznie się poszerzył, szczególnie w zakresie recepcji europejskiej my­śli spekulatywnej i empirycznej (Bergson, N. Hartmann, Husserl, Russell). W tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKA FILOZOFIA

  AUSTRIACKA FILOZOFIA - jej początki wiążą się z założeniem w 1365 r. Uniwersytetu Wiedeńskiego. Pojawili się tu wówczas myśliciele scholastyczni, głównie pochodzący z Paryża. Wśród nich popularnością cieszył się nominalizm Ockhama. W okresie odrodzenia działał w Wiedniu C. Celtes, który...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autarkia

   Autarkia (gr. autarkeia = samo­wystarczalność, niezależność) Termin oznaczający w starożytnej etyce stoickiej całkowite uniezależnienie się od świata zewnętrznego, zupełną samowystarczalność jednostki pośród ludzi i rzeczy. Jest to postawa warunkująca (wg np. Sokratesa, cyników i stoików)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTONOMIA

  AUTONOMIA (gr. autonomia = sa­morządność, niezawisłość) [1] W ontologii egzystencjalnej i metafizyce: a. bytowa (albo: bytowa samoistność) - wg Ingardena, cecha charakte­ryzująca przedmioty, które swój fun­dament bytowy mają immanentnie określony, tzn. posiadają go w sobie samych, a nie w czymś innym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTORYTARYZM

  AUTORYTARYZM  (łac. auctorites = powaga moralna) W naukach społecznych: określenie sposobu spra­wowania władzy przez jednostkę (dy­ktatura) lub grupę społeczną (totalita­ryzm). Władza tego typu nie podlega jakimkolwiek formom kontroli społecznej i zarazem wymaga absolutne­go wobec niej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRYBUTY MATERII

  ATRYBUTY MATERII (łac. attri­butum = przyłączone, włączone)

  Nie­zmienne właściwości, cechy konieczne mające zawsze i wszędzie przysłu­giwać materii. Koncepcja a.m. zwią­zana jest zasadniczo, poza nieliczny­mi wyjątkami (np. Descartes'a poję­cie substancji i —> atrybutu), z materialistyczną teorią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOTETYCZNA NAUKA

  AUTOTETYCZNA NAUKA (gr. autos = sam + tithnai = umieszczam) Wg terminologii Kanta: jedyna nauka osiągalna przez człowieka, tj. nauka dotycząca —> fenomenów.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNIZM

  Jeden z dwu (obok -»tomizmu) najbardziej wpływowych nurtów myśli chrześcijańskiej, nawią­zujący do filozoficznych, teologicz­nych i polityczno-społecznych roz­strzygnięć systemu Aureliusza Augu­styna (354-430). A. filozoficzny przeżywał rozkwit w XI w. (Anzelm z Canterbury), XII w. (Hugon ze Św...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWERROIZM

  AWERROIZM - wyrosły z -> arystotelizmu  i  przyjmujący  odnośny komentarz Awerroesa (właśc. Ibn Ruszd, 1126-1198), nurt filozoficz­ny, który od połowy XIII w. (okresu przełożenia dzieł Awerroesa na łaci­nę) poprzez całe średniowiecze głosił autonomie filozofii względem teolo­gii. Awerroes i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt

Do góry