Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  BURYDANIZM

  Szkoła filozoficzna, której główne idee wyznaczyły poglą­dy tzw. paryskich filozofów przy­rody: Jana Buridana (ok. 1300-ok. 1362), Alberta z Saksonii, Mikołaja z Oresme, Marsyliusza z Inghen. B. zmierzał do obalenia tradycyjnej po­zycji metafizyki jako nauki uniwersalnej, wyznaczającej kryteria dla innych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYT

  BYT [1] Etymologicznie: jeden z naj­starszych i najbardziej podstawowych terminów filozoficznych, wywodzą­cy się od greckiego wyrazu on (będą­cy), który jest imiesłowem czasu te­raźniejszego czasownika einai (być), użyty zaś w formie rzeczownikowej (to on) znaczy: „to, co jest". Jego łacińskim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYTYJSKA FILOZOFIA

  BRYTYJSKA FILOZOFIA - od chwili zaistnienia wyróżnia się dwo­ma trwałymi orientacjami: empiry­czną i analityczną (związaną z nauką) oraz praktyczną (koncentrującą się wokół problematyki moralnej). Pierw­szym oryginalnym myślicielem w b.f-był Jan Szkot Eriugena (ok. 810), który, nawiązując do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /4 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZYTWA OCKHAMA

  Obiegowa nazwa sformułowanej przez Ockhama dyrektywy metodologicznej, wg któ­rej „bytów nie należy pomnażać po­nad konieczność" (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). Pierwotnie miała ona raz na zawsze „przeciąć", trwający od stuleci (śred­niowieczny) spór o -> uniwersalia, argumentując na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDYJSKA FILOZOFIA

  BUDDYJSKA FILOZOFIA - reli­gijna filozofia -» buddyzmu, część buddyjskiej —> soteriologii, opierają­ca się na danych jogicznego doświad­czenia (-> medytacja). Refleksja wy­chodząca od konstatacji wszechzwiązku i niesamoistności zjawisk, już we wczesnej, ustalonej ustnie w III, a spisanej w I w. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAZYLIJSKA FILOZOFIA

  BRAZYLIJSKA   FILOZOFIA  - ukształtowała się pod wpływem filo­zofii europejskiej, przede wszystkim portugalskiej. Jej początki sięgają przełomu XVII i XVIII w. Filozo­fowano wówczas w duchu scholasty-cznym.  Egzemplifikuje  to choćby praca M. de Desterro (1652-1706) Filosofia escolastica. Po wygnaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

  BIOETYKA (ang. bioethics) Ter­minu b. użył po raz pierwszy Potter w artykule Bioethics: The Science of Sutvival (1970) oraz w książce Bioethics: Bridge to the Future (1971). Scharakteryzował on b. jako nową dziedzinę wiedzy wykorzystującą na­uki biologiczne w celu uzyskania »lepszej jakości życia"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG

  Najwyższa i zwykle nadziem­ska istota, charakteryzująca się nie­przekraczalnymi przymiotami, będąca głównym przedmiotem kultu w nie­mal wszystkich religiach. Pojęcie B. jest pojęciem centralnym (chociaż róż­nym zakresowo i treściowo) w prze­ważającej większości doktryn religij­nych. W pozbawionych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /4 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

  BIOLOGIZM (gr. bios = życie + logos = nauka, słowo) [1] W wąskim znaczeniu: stanowisko sformułowane w XIX w. przez Darwina (-» darwinizm) i Spencera, preferujące biologistyczny punkt widzenia w roz­strzyganiu zagadnień filozoficznych oraz wskazujące, że podstawową za­sadą rozwoju całej przyrody (w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMAN

  BRAHMAN (sanskr. brahman = naj­wyższa istota, absolut) W —> hinduizmie: nieosobowy absolut. Abstrak­cyjny - nirguna brahman transcen-duje wszelkie określenia. Określany - sagana brahman, to immanentna zasada wszechświata. Wg Upaniszad, zrównanie —> atmana z b., poprzez doświadczenie ich tożsamości, ozna­cza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt

Do góry